دانلود پایان نامه

مي‌خواهيم ببينيم تا چه حد برداشت پاسخگويان از سؤالات يکسان بوده است. اساس اين ضريب بر پايه مقياسها است. مقياس عبارتند از دسته اي از اعداد که بر روي يک پيوستار به افراد، اشيا يا رفتارها در جهت به کميت کشاندن کيفيتها اختصاص داده ميشود. رايجترين مقياس که در تحقيقات اجتماعي بکار مي‌رود مقياس ليکرت است. در مقياس ليکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گويه ها استوار است. بدين ترتيب به هر گويه نمراتي (مثلاً از 1 تا 5 براي مقياس ليکرت 5 گويه اي) داده مي‌شود که مجموع نمراتي که هر فرد از گويه ها مي‌گيرد نمايانگر گرايش او خواهد بود (صمدي، 1392، 78-77). در پژوهش حاضر نيز از اين مقياس به منظور سنجش اطلاعات پرسشنامه استفاده شده است.
آلفاي کرونباخ به طور کلي با استفاده از يکي روابط زير محاسبه مي‌شود.
يا
که در اين روابط k تعداد سؤالات، واريانس سؤال i ام، واريانس مجموع کلي سؤالات، ميانگين کوواريانس بين سؤالات و واريانس ميانگين سؤالات مي‌باشند (برگرفته شده از آلن و ين، 2002).
با استفاده از تعريف آلفاي کرونباخ مي‌توان نتيجه گرفت: (1) هر قدر همبستگي مثبت بين سؤالات بيشتر شود، ميزان آلفاي کرونباخ بيشتر خواهد شد و بالعکس، (2) هر قدر واريانس ميانگين سؤالات بيشتر شود آلفاي کرونباخ کاهش پيدا خواهد کرد، (3) افزايش تعداد سؤالات تأثير مثبت و يا منفي (بسته به نوع همبستگي بين سؤالات) بر ميزان آلفاي کرونباخ خواهد گذاشت، (4) افزايش حجم نمونه باعث کاهش واريانس ميانگين سؤالات در نتيجه باعث افزايش آلفاي کرونباخ خواهد شد. بديهي است هر قدر شاخص آلفاي کرونباخ به 1 نزديک‌تر با شد، همبستگي دروني بين سؤالات بيشتر و در نتيجه پرسش‌ها همگن‌تر خواهند بود. کرونباخ ضريب پايايي 45% را کم، 75% را متوسط و قابل قبول و ضريب 95% را زياد پيشنهاد کردهاند (کرونباخ، 1951). بديهي است در صورت پايين بودن مقدار آلفا، بايستي بررسي شود که با حذف کدام پرسشها مقدار آن را ميتوان افزايش داد؛ بنابراين با توجه به تعاريف فوق ميزان آلفاي کرونباخ براي پژوهش حاضر به اين صورت ميباشد.
اولين گروه از افراد مورد مطالعه شده، مسئولين درگير با امر گردشگري در شهرستان نير است. جدول (4-1) ميزان آلفاي کرونباخ را براي گويههاي اين گروه نشان ميدهد. با توجه به نتايج به دست آمده از جدول زير مشخص ميشود که معيارهاي مورد نظر از ديدگاه اين گروه از پايايي مورد قبولي برخوردار هستند.
جدول (‏4-7) آزمون آلفاي كرونباخ براي گويه هاي نظرات مسئولين نسبت به مؤلفههاي استعداد گردشگري روستايي
Reliability Statistics
جاذبه گردشگري
Cronbach’s Alpha
N of Items
طبيعي
97/0
74
زير ساخت
89/0
74
مديريتي
76/0
74
فرهنگي
85/0
74
توسعه گردشگري روستايي از بعد کلي
91/0
74

دومين گروه از نمونه مورد پژوهش، مردم محلي است که به عنوان ميزبانان گردشگران بوده و محدوده زندگي آن‌ها به عنوان مقصد اين گردشگران است. جدول (4-2) ميزان آلفاي کرونباخ را براي مؤلفههاي اين گروه نشان ميدهد. از ديدگاه مردم محلي، معيارهاي اصلي تحقيق داراي پايايي قابل قبولي بوده و ميتوان با استفاده از اين معيارها به تحليل توسعه گردشگري در شهرستان نير پرداخت.
جدول (‏4-8) آزمون آلفاي كرونباخ براي گويه هاي نظرات مردم نسبت به مؤلفههاي استعداد گردشگري روستايي
Reliability Statistics
جاذبه گردشگري
Cronbach’s Alpha
N of Items
طبيعي
83/0
100
زير ساخت
92/0
100
مديريتي
78/0
100
فرهنگي
74/0
100
توسعه گردشگري روستايي از بعد کلي
86/0
100

گروه ديگر از نمونه پژوهش حاضر گردشگران و نظرات آن‌ها نسبت به توسعه امکانات گردشگري در شهرستان نير و تأثير آن نسبت به توسعه اين شهرستان است. در جدول زير ميزان آلفاي کرونباخ براي اين گروه در خصوص مؤلفههاي مورد نظر نشان داده شده است. با توجه به نتايج به دست آمده از آلفاي کرونباخ براي معيارهاي اين گروه، مشخص ميشود که تمام اين معيارها از ديدگاه گروه مورد مطالعه شده از پايايي قابل قبولي برخوردار هستند.
جدول (‏4-9) آزمون آلفاي كرونباخ براي گويه هاي نظرات گردشگران نسبت به مؤلفههاي استعداد گردشگري روستايي
Reliability Statistics
جاذبه گردشگري
Cronbach’s Alpha
N of Items
طبيعي
82/0
200
زير ساخت
89/0
200
مديريتي
71/0
200
فرهنگي
85/0
200
توسعه گردشگري روستايي از بعد کلي
72/0
200

4-4- آمار استنباطي و تحليل استعداد گردشگري روستايي شهرستان نير
4-4-1- سنجش ديدگاه مسئولان نسبت به توان‌هاي گردشگري شهرستان نير
يکي از عوامل سنجش توانها و قابليتهاي توسعه گردشگري و تأثير آن بر زندگي ساکنان موجود در محدودههاي گردشگري، ديدگاه مسئولان و معرفي محدوده مورد مطالعه از نظر آن‌ها و همچنين تأثير قابليتهاي فوق بر روند توسعه و پيشرفت منطقه است. در پژوهش حاضر نيز قابليتها و جاذبههاي طبيعي، زيرساختها، سيستم مديريت اداري و فرهنگي و ارتباط آن در توسعه روستاهاي پيرامون از ديدگاه مسئولان مورد بررسي قرارگرفته است. جدول زير نتايج اين بررسي را نشان ميدهد.
جدول (‏4-10) آزمون T تک نمونه‌اي در بررسي مؤلفههاي پژوهش از ديدگاه مسئولان