دانلود پایان نامه

آن بود كه:
* معمولاً افراد كليدي و رابط‌ها در ساختار ارتباطي، كساني بودند كه در مراكز قدرت قرار داشتند مانند رئيس، معاونان دپارتمان‌ها و بخش‌ها.
* از ميان متغيرهاي مستقل ياد شده، جنسيت، عضويت در دپارتمان و موقعيت قرارگيري دپارتمان‌ها تأثير زيادي بر شكل‌گيري كانال‌هاي ارتباطي داشته است.
* نتايج حاصل از بررسي صفات شخصيت نشانگر آن بوده است كه بين صفات شخصيت ميان افراد منزوي و رابط‌ها در ارتباطات سازماني تفاوت معني‌داري (05/0 =?) وجود دارد. افرادي كه داراي نقش كليدي و رابط بودند داراي صفات اجتماعي مصر، وظيفه‌شناس، پوست كلفت و… شناخته مي‌شدند.
* به عبارتي نتايج اين پژوهش نشان داد كه شكل شبكه ارتباطي تابعي از چند عامل اصلي و اساسي است، نخست موقعيت قرارگيري فرد در ساختار سازمان و كانون‌هاي قدرت و دوم خصوصيات شخصيتي.
* همچنين همجواري فيزيكي و تنوع تكرار در ارتباطات به واسطه قلمرو جغرافيايي مشترك، مي‌تواند شكل شبكه ارتباطي را تحت تأثير خود قرار دهد.

فصل سوم
روش تحقيق

3-1. روش تحقيق
تحقيق مورد نظر از لحاظ هدف، کاربردي است و از نظر روش، توصيفي از نوع همبستگي است؛ از آنجا که در اين پژوهش مداخله يا دستکاري آزمايشي صورت نگرفته، طرح پژوهش در زمره طرحهاي توصيفي است.

3-2. جامعه، نمونه و روش نمونه گيري
جامعه آماري تحقيق حاضر عبارتست از کليه کارکنان اداري آموزش و پرورش شهرستان پيرانشهر که در سال 1393 مشغول به خدمت و فعاليت هستند که تعداد آنها بر اساس استعلام از اداره مذکور برابر 55 نفر مي باشد.
با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماري، کل جامعه آماري به عنوان نمونه مورد بررسي در نظر گرفته مي شود. پس بر اين اساس، حجم نمونه در مطالعه حاضر برابر 55 نفر مي باشد که به اين حالت نمونه در دسترس مي گويند.

3-3. ابزار جمع آوري اطلاعات
براي جمع آوري اطلاعات از نمونه آماري و به منظور آزمون فرضيه هاي تنظيم شده اين تحقيق، از پرسشنامه ايي كه با توجه به متغيرهاي تحقيق و عملياتي نمودن آنها تنظيم شده، استفاده گرديده است.
پرسشنامه تحقيق متشكل از دو دسته سؤال است. دسته اول كه با حروف الفبا كدگذاري شده است به منظور تعيين و مشخص شدن مشخصات نمونه آماري از لحاظ جنسيت، سن، سطح تحصيلات و سابقه خدمت و دسته دوم به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق حاضر در دو بخش تنظيم گريده است. بخش اول شامل سؤالات ارتباطات سازماني است که در قالب مقياس پنج گزينه اي ليکرت مورد استفاده قرار گرفته است. اين بخش از پرسشنامه داراي 27 سؤال مي باشد. که به صورت جدول شماره 3-1 براي هر يک از مولفه ها در نظر گرفته شده است.
بخش دوم، پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندي سازماني پودساكف و همكاران (1990) در قالب 21 سؤال و در قالب مقياس پنج گزينه اي ليکرت تنظيم گرديده است.
پودساكف و همكاران (1990) مقياسي را براساس ابعاد پنجگانه اورگان (1988) يعني؛ نوع دوستي، وجدان كاري، جوانمردي، نزاكت و آداب اجتماعي ساخته اند. اين ابزار شامل 21 سوال است. نوع دوستي چهار سئوال، وجدان كاري چهار سئوال، جوانمردي چهار سئوال، نزاكت پنج سئوال، وآداب اجتماعي چهار سئوال را به خود اختصاص داده اند.
اين پرسشنامه توسط پژوهشگران معروف مانند پودساکف، مکنزي ومورمن(1990) ساخته شده و بارها توسط اين پژوهشگران و ساير پژوهشگران ديگر مورد استفاده قرارگرفته است. ضريب الفاي كرونباخ محاسبه شده براي نوع دوستي85/0، وجدانكاري82/0، جوانمردي 85/0، نزاكت 85/0، وآداب اجتماعي 70/0 گزارش شده است (نام،2003). در ايران نيز پايايي اين پرسشنامه توسط شكركن و همكاران (1383) 88/0 ؛ نعامي و شکرکن (1385) 92/0 و در تحقيق هويدا و همكاران ؛(1388) 89/0گزارش شده است. در پژوهش حاضر نيز پايايي پرسشنامه براساس ضريب آلفاي كرونباخ مورد محاسبه قرارگرفت كه 79/0 بدست آمد. جدول 3-2 ابعاد رفتار شهروندي سازماني را به تفکيک نشان مي دهد.
جدول شماره 3-1: ابعاد پرسشنامه ارتباطات سازماني و تعداد سؤالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه
ابعاد ارتباطات سازماني
سوالات
مجموع سؤالات
کانال ارتباطات
1-8
8
مسير ارتباطات
9-12
4
محتواي ارتباطات
13-19
7
سبک ارتباطات
20-27
8
مجموع کل سؤالات ارتباطات سازماني
27

جدول شماره 3-2: پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني و تعداد سؤالات مربوط به هر بعد آن
ابعاد پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني
سوالات
مجموع سؤالات
نوع دوستي
1-2-3-4
4
وجدان كاري
5-6-7-8
4
جوانمردي
9-10-11-12
4
نزاكت
13-14-15-16-17
5
آداب اجتماعي
18-19-20-21
4
مجموع سؤالات رفتار شهروندي سازماني
21 سؤال

3-4. روايي86 و پايايي87 پرسشنامه
در اين تحقيق براي مشخص کردن روايي ابزار جمع آوري اطلاعات از روايي نمادي يا صوري استفاده گرديد، بدين ترتيب که پرسشنامه اوليه تنظيم شده در اختيار اساتيد و صاحبنظران دانشگاهي رشته مديريت قرار گرفت تا در رابطه با اينکه سئوالات مطرح شده، آنچه را که مد نظر است، اندازه گيري مي کند يا خير؟ اظهار نظر نمايند. سپس نظرات اساتيد و کارشناسان در پرسشنامه لحاظ و تغييرات لازم در سؤالات بوجود آمد.
براي آزمون پايايي پرسشنامه، از روش آلفاي کرونباخ استفاده گرديد. بر اساس اين روش با يک مطالعه مقدماتي روي 30 نفر از جامعه آماري(به روش تصادفي) و با
استفاده از نرم افزار آماري SPSS 22 ميزان پايايي سؤالات ارتباطات سازماني و رفتار شهروندي سازماني به ترتيب 821/0 و 794/0 بدست آمد(جدول شماره 3- 3 ).
مقدار اين آماره ها نشان مي دهدکه اولاً سؤالات پرسشنامه همبستگي بالايي با يکديگر دارند و ثانياً پرسشنامه تحقيق،‌ از پايايي بالايي برخوردار مي باشد.
جدول شماره 3-3: آزمون پايايي پرسشنامه ارتباطات سازماني و رفتار شهروندي سازماني
تعداد نمونه مورد بررسي
تعداد سؤالات پرسشنامه
آلفا گرونباخ برآورد شده
نام پرسشنامه
30
27
821/0
ارتباطات سازماني
30
21
794/0
رفتار شهروندي سازماني

3-5. روش تجزيه و تحليل داده هاي آماري
به منظور تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از پرسشنامه هاي جمع آوري شده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است. بدين ترتيب براي توصيف پاسخهاي داده شده به سؤالات پرسشنامه هاي تحقيق حاضر از جدول هاي توزيع فراواني و درصد پاسخهاي مربوط به هر يک از سؤالات استفاده شده است و براي نشان دادن داده هاي آماري سؤالات عمومي بصورت مجسم، از نمودارهاي ستوني استفاده گرديده است. و در سطح استنباطي براي آزمون فرضيه ها از آزمون کولموگروف اسميرنف و تحليل رگرسيون ساده و چندگانه استفاده شده است. لازم به ذکر است کليه عمليات آماري در تحقيق حاضـر از طـريق نرم افزار آماريSPSS. 22 انجام شده است.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده هاي آماري
(يافته هاي تحقيق)

4-1. مقدمه
در اين فصل داده هايي که از طريق پرسشنامه هاي جمع آوري شده به دست آمده اند، با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي در دو بخش مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. بدين ترتيب که ابتدا در بخش اول فصل حاضر براي توصيف سؤالات دموگرافيک نمونه آماري از جدول هاي توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي مربوط استفاده گرديد. سپس در بخش دوم فرضيه هاي تحقيق براساس نتايج به دست آمده از بررسي سؤالات، با استفاده از آمار استنباطي(آزمون کولموگروف اسميرنف و تحليل رگرسيون ساده و چندگانه) مورد آزمون قرار گرفتند.

4-2. بخش اول: يافته هاي توصيفي
4-2-1. جنسيت پاسخگويان:
مرد ( زن (
پاسخ هاي بدست آمده از پرسشنامه هاي جمع آوري شده، براي سؤال فوق به صورت جدول شماره 4- 1 مي باشد:
جدول شماره 4-1: توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به جنسيت پاسخگويان
نوع پاسخ ها
کميت پاسخ ها
مرد
زن
جمع
فراواني
49
6
55
درصد
89
11
100

نمودار ميله اي شماره 4-1:درصد پاسخ هاي نمونه آماري به جنسيت پاسخگويان

بر اساس جدول و نمودار شماره 4-1، مشاهده مي شود که، 49 نفراز پاسخگويان (89 درصد نمونه آماري) را کارکنان مرد و 6 نفر از پاسخگويان (11 درصد نمونه آماري) را کارکنان زن تشکيل داده است.

4-2-2. سن
زير 30 سال 40-30 سال 50- 41 سال بالاتراز 51 سال
پاسخ هاي به دست آمده از پرسشنامه هاي جمع آوري شده براي سؤال فوق به صورت جدول شماره4-2 مي باشد:
جدول شماره 4-2: توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به ميزان سن
نوع پاسخ
کميت پاسخ
کمتر از 30 سال
30 تا 40 سال
41 تا 50 سال
بيشتر از 51 سال
جمع
فراواني
1
22
22
10
55
درصد
8/1
40
40
2/18
100

بر اساس جدول شماره4-2، 1 نفر از پاسخگويان(8/1 درصد نمونه آماري) کمتر از 30 سال، 22 نفر از پاسخگويان (40 درصد نمونه آماري) بين 30 تا 40 سال، 22 نفر از پاسخگويان (40 درصد نمونه آماري) 41 تا 50 سال و 10 نفر از پاسخگويان (2/18 درصد نمونه آماري ) بالاي 51 سال سن دارند.
نمودار ميله اي در صفحه بعدي نيز اين نتايج را به وضوح نشان مي دهد.

نمودار شماره 4-2: درصد پاسخ هاي نمونه آماري به ميزان سن

4-2-3. ميزان تحصيلات
ديپلم فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دکتري
پاسخ هاي به دست آمده از پرسشنامه هاي جمع آوري شده، براي سؤال فوق به صورت جدول شماره 4-3 مي باشد:

جدول شماره 4-3 : توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به ميزان تحصيلات
نوع پاسخ
کميت پاسخ
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دکتري
جمع
فراواني
11
9
29
6
0
55
درصد
20
4/16
7/52
9/10
0
100
بر اساس جدول شماره 4-3، 11 نفر از پاسخگويان (20 درصد نمونه آماري) را ديپلم، 9 نفر از پاسخگويان (4/16 درصد نمونه آماري) را فوق ديپلم، 29 نفر از پاسخگويان (7/52 درصد نمونه آماري) را ليسانس و 6 نفر از پاسخگويان (9/10 درصد نمونه آماري) را فوق ليسانس تشکيل داده اند. در مجموع مي توان گفت که تعداد قابل توجهي از پاسخگويان(53 %) در تحقيق حاضر داراي مدرک تحصيلي ليسانس هستند.
نمودار ميله اي در صفحه بعدي نيز نتيجه به دست آمده را تأييد مي نمايد.

نمودار شماره 4-3: درصد پاسخ هاي نمونه آماري به ميزان تحصيلات پاسخگويان

4-2-4. سابقه خدمت
کمتر 5 سال ( 5 تا 10 سال ( 11 تا 15 سال ( 16 تا 20 سال (
21 تا 25 سال ( بيشتر از 26 سال (

پاسخ هاي به دست آمده از پرسشنامه هاي جمع آوري شده براي سؤال فوق به صورت جدول شماره 4-4 مي باشد:
جدول شماره 4-4 : توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه
آماري به سؤال سابقه خدمت
نوع پاسخ
کميت پاسخ
کمتر از 5 سال
5-10 سال
11-15 سال
16-20 سال
21 تا 25 سال
بيش از 20 سال
جمع
فراواني
1
14
17
11
12
0
55
درصد
8/1
5/25
9/30
20
8/21
0
100
بر اساس جدول شماره 4-4، 1 نفر از پاسخگويان( 8/1 درصد نمونه مورد بررسي) داراي سابقه ي خدمتي کمتر از 5 سال، 14 نفر از پاسخگويان(5/25 درصد نمونه مورد بررسي) بين 5-10 سال، 17 نفر از پاسخگويان(9/30 درصد نمونه مورد بررسي) بين 11-15 سال، 11 نفر از پاسخگويان(20 درصد نمونه مورد بررسي) بين 16 تا 20 سال و 12 نفر از آنان( 8/21 درصد نمونه آماري) بالاي 20 سال سابقه ي خدمت دارند.
نمودار ميله اي در صفحه بعدي نيز اين نتايج را به وضوح نشان مي دهد.

نمودار شماره 4-4: درصد پاسخ هاي نمونه آماري به سؤال سابقه خدمت

4-3. بخش دوم:
تجزيه و تحليل استنباطي داده هاي آماري(آزمون آماري فرضيه هاي تحقيق)
4-3-1. بررسي نرمال بودن دادهها
با استفاده از آزمون کولموگروف اسميرنف نرمال بودن دادهها را ميتوان بررسي کرد که ما در اينجا اين آزمون را براي کل دادهها و نيز تک تک متغيرها انجام دادهايم که نتايج آن به صورت جداول نشان داده شده است. اين آزمون در سطح اطمينان 95% انجام ميگيرد به عبارتي سطح معناداري ما 05/0= ? ميباشد. در اين آزمون ما دو فرض زير را داريم:
دادهها از توزيع نرمال پيروي ميکنند. :H0
دادهها از توزيع نرمال پيروي نميکنند. :H1
اگر p- مقدار بدست آمده (همان sig جدول) بزرگتر از 05/0= ? باشد نرمال بودن دادهها را نتيجه ميگيريم و درغير اينصورت به نرمال بودن دادهها شک ميکنيم.
جدول شماره 4-5 : نتايج آزمون نرمال بودن مربوط به متغير هاي تحقيق
متغيرها
تعداد دادهها
آماره کولموگروف اسميرنف
p- مقدار
ارتباطات سازماني
55
034/1
235/0
کانال ارتباطي
55
721/0
677/0
مسير ارتباطي
55
932/0
350/0
محتواي ارتباطي
55
814/0
521/0
سبک ارتباطي
55
560/0
912/0
رفتار شهروندي سازماني
55
466/0
982/0
با توجه به نتايج بدستآمده در جدول 4-5 و از آنجائيکه p- مقدار بدست آمده براي آزمونها بزرگتر از سطح معناداري ما يعني 05/0= ? ميباشد، فرض نرمالبودن دادهها را پذيرفته و ميتوان براي بررسي فرضيهها از روشهاي پارامتري استفاده کرد که ما در اينجا از روش تحليل رگرسيون خطي استفاده خواهيم کرد.

4-3-2. آزمون فرضيه اصلي :
ارتباطات سازماني بر رفتار شهروندي سازماني کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پيرانشهر تأثير دارد.
براي بررسي تأثير مؤلفه هاي ارتباطات سازماني (کانال، مسير، محتوا و سبک ارتباطي) بر رفتار شهروندي سازماني کارکنان از تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شده است.
جدول شماره 4- 6: نتايج آزمون همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته

متغير مستقل
متغير وابسته(رفتار شهروندي سازماني)

سطح معني داري
ضريب همبستگي
کانال ارتباطات
002/0
374/0
مسير ارتباطات
006/0
339/0
محتواي ارتباطات
000/0
505/0
سبک ارتباطات
000/0
581/0

جدول شماره 4- 7: نتايج ضريب همبستگي، ضريب تعيين و آماره دوربين واتسون
R
(ضريب همبستگي)
R2
(ضريب تعيين)
ضريب تعيين تعديل شده
مقدار خطا
دوربين واتسون
670/0
449/0
405/0
27/0
560/1