اگر در سرشماری مهر 95 شرکت نکنیم؟

اگر در سرشماری مهر 95 شرکت نکنیم؟ مشکلی دارد ؟

چه کسانی می توانند ثبت نام کنند در سرشماری مسکن مهر 1395 

چه کسانی نباید ثبت نام کنند

ادامه خواندن اگر در سرشماری مهر 95 شرکت نکنیم؟