نتیجه نهایی توافق مذاکرات هسته ای ایران و 5+1 وین دوشنبه 22 تیر 1394

نتیجه نهایی توافق مذاکرات هسته ای ایران و 5+1 وین دوشنبه 22 تیر 1394

ادامه خواندن نتیجه نهایی توافق مذاکرات هسته ای ایران و 5+1 وین دوشنبه 22 تیر 1394