سایت اعتراض به حذف یارانه ها 4 شهریور 94 yaraneh10

سایت اعتراضبه حذف یارانه ها 4 شهریور 94 yaraneh10 

4/6/94 yaraneh10.ir  ثبت اعتراض حذف شدگان یارانه نقدی 4 شهریور 94

فرم ثبت اعتراض به حذف یارانه 4 شهریور 94

زمان ثبت اعتراض حذف شدگان یارانه نقدی مرداد ماه

ثبت اعتراض حذف شدگان یارانه نقدی مرداد از 4 شهریور 94

ادامه خواندن سایت اعتراض به حذف یارانه ها 4 شهریور 94 yaraneh10