دانلود پایان نامه

تقريباً دو سوم گردشگران، سيدني را نيز در برنامه سفر خود مي‌گنجانند. گردشگران داخلي ايلوارا34 تقريباً همه از سيدني مي‌آيند كه براي تعطيلات با اتومبيل شخصي به منطقه مسافرت كرده و كمتر از 30 شب در آن اقامت مي‌نمايند. حدود 45% تعطيلات سپري شده در ايالت نيوساوت والز35 در بازديد از مناطق روستايي سپري مي‌شود. بخش‌هاي كليدي بازار متمايل به گردشگري روستايي شامل خانواده هاي جواني مي‌شود كه در جستجوي اقامت گاه‌هاي راحت براي كاهش اضطراب و سرگرم كردن بچه‌ها مي‌باشند و نيز زوج‌هاي سالخورده اي كه طالب بازديد از مناطق آرام و بدون استرس هستند و هر دو اين گروه‌ها تمايل دارند مدتي را در اين مناطق اقامت داشته باشند (حدود 1 هفته). پديده جالب توجهي كه در استراليا مشاهده شد، تقارن افزايش گردشگران با شروع فعاليت‌هاي زراعي است (از قبيل پرورش دام و فعاليت‌هاي زراعي در زمين‌هاي زرعي كوچك). به عنوان مثال، گوسفندهاي مورد نياز براي نمايش عمليات پشم چيني به طور معمول از بازار تهيه مي‌شوند و باغچه هاي كوچك براي افزايش انجام فعاليت كشاورزي در مزرعه ايجاد مي‌گردند.
مردمي كه به روستايي به دلايلي غير از تجارت سفر مي‌کنند، اين كار را براي تفرج در فضاي باز و گشت و گذار انجام مي‌دهند كه اين امر بر اهميت حفظ محيط‌هاي روستايي مي‌افزايند. در استراليا 66% مزرعه هاي گردشگري خانه هاي 3 خوابه را به عنوان اقامتگاه عرضه مي‌کنند، در حالي که 45% آن‌ها كلبه و 12% هم خانه هاي كارگري را در اختيار گردشگران مي‌گذارند. موفقيت اقامت گاه هاي مزرعه اي به شدت به ميزان رابطه بين ميزبان و ميهمان بستگي دارد. در ارزيابي موفقيت گردشگري روستايي، مزرعه داران منطقه ويكتوريا اذعان داشتند كه محل مزرعه (79%)، اراضي پيراموني (67%)، جاذبه هاي نزديك به محل (81%)، شخصيت متصدي محل (82%)، نوع اقامتگاه (72%) و نوع مزرعه (52%) از دلايل اصلي اين موفقيت بوده‌اند.
2-10- مطالعات انجام شده پيرامون موضوع تحقيق
با توجه به اهميتي كه در دهه اخير در اقتصاد كشورها بدست آورده و هم چنين پي آمدها و تأثيرات گوناگون اين صنعت بر روي ساختار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي اين كشورها، تحقيقات و مطالعات از سوي محققين و دانشمندان مختلف در اين زمينه رو به افزايش است لذا به منظور دستيابي به يافته‌ها و نتايج مرتبط با موضوع تحقيق، سابقه اين تحقيقات از کتاب‌ها، پايان نامه‌ها و جستجوهاي اينترنتي و مراكز مختلف مورد بررسي قرارگرفته است.
ناصري سيد مسعود، 1375؛ شناسايي موانع موثر توسعه صنعت توريسم ايران و طراحي الگوي تبييني براي گسترش جذب توريست؛ در اين پژوهش سعي شده است ضمن شناسايي موانع موثر بر گسترش صنعت گردشگري، الگوي مناسب بازاريابي جهت گسترش جذب گردشگر ارائه شود. با تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده، فرضيات سنجش ارتباط بين تبليغات سوء غير واقع ايران و عدم استفاده از شيوه هاي مناسب بازاريابي با عدم جذب گردشگر به ايران مورد ارزيابي قرار گرفته است و در نتيجه اين ارتباط مورد قبول قرار گرفته است. فرضيات ديگر پژوهش که شامل وجود ارتباط بين عدم وجود قوانين و مقررات مناسب، عدم وجود امكانات اقامتي و رفاهي مناسب، هزينه هاي زندگي و اقامت، عدم برخورد مناسب با گردشگران با مانع جذب گردشگر به ايران مورد آزمون قرار گرفته و در نهايت نتيجه به دست آمده اين فرضيه را رد کرده است.
ركن الدين افتخاري و عبدالرضا قادري اسماعيل، 1381؛ نقش گردشگري روستايي در توسعه روستايي (نقد و تحليل چهارچوبهاي نظريهاي)؛ در اين پژوهش به مطالعات انجام شده در كشورهاي فرانسه، اتريش، سويس، انگلستان، ايرلند، تايلند و ژاپن پرداخته شده است و اين مطالعات نشان مي دهد كه گردشگري روستايي بسرعت در اقتصاد روستايي رشد كرده و مكمل فعاليتهاي كشاورزي شده است. ماهيت صنعت گردشگري ايجاد اشتغال و درامد، متنوع سازي اقتصاد، مشاركت اجتماعي و استفاده از منابع محلي است. از آنجا كه بخش اعظم مشكلات عقب ماندگي و توسعه نيافتگي روستايي نيز به فقدان اين صنعت برمي گردد، گردشگري روستايي با حل مسائل و مشكلات فوق مي تواند به توسعه روستايي كمك نمايد.
مهدوي داوود، 1382؛ نقش توريسم در توسعه نواحي پيرامون شهرها و ارائه مدل استراتژيك نمونه موردي، دهستان لواسان كوچك؛ هدف از اين پژوهش بررسي تأثيرات در توسعه نواحي روستايي و ارائه‌ي استراتژي‌هاي مناسب در جهت توسعه‌ي اين نواحي و در نهايت رسيدن به الگوي بهينه‌ي توسعه بوده است. بنابراين به منظور رسيدن به اين اهداف از دو روش اسنادي و ميداني استفاده شده است. آزمون فرضيات نشان داد كه از ديدگاه مردم از مجموع 26 شاخص مورد مطالعه تأثير گردشگري بر 16 شاخص اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و محيطي مورد تاييد قرارگرفته است و از ديدگاه مسئولان تأثير توسعه‌ي اين صنعت بر 18 شاخص از 29 شاخص اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و محيطي تاييد شده است، سپس با استفاده از تحليل SWOT نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهديدها شناسايي شده نشان مي‌دهد كه آستانه آسيب پذيري اين نواحي بسيار بالا بوده و نيازمند بازنگري و ارائه سياست‌هاي مناسب در جهت رفع ضعف و تهديدها با استفاده از نقاط قوت و فرصت‌ها است.
دخيلي كهنمويي اسماعيل، 1383؛ بررسي راهكارهاي توسعه توريسم در آذربايجان شرقي، در اين پژوهش ضمن بررسي قابليت‌هاي طبيعي و فرهنگي استان سه مركز مهم گردشگري استان يعني كندوان قلعه بابك و بندر شرفخانه به عنوان مورد نمونه
مورد مطالعه قرارگرفته است. ابزار مورد استفاده در مطالعه موردي اين پژوهش، پرسشنامه است و نتايج آزمون فرضيات نشان مي‌دهد كه بين تبليغات و گردشگران ورودي، بين محل سكونت (شهر يا روستا) و علاقه به طبيعت گردي (اكوتوريسم)، بين شهروندان با گردشگران و مقدار هزينه كردن توريست‌ها رابطه معناداري وجود دارد.
ولي زاده حميد، 1385؛ چالش‌هاي فراروي توسعه صنعت توريسم در ايران با تاكيد بر کلان شهر تبريز؛ در اين پژوهش ابتدا به اهميت صنعت گردشگري اشاره شده است و سپس ويژگي‌ها، شرايط و قابليت‌هاي صنعت گردشگري كشور مورد بررسي قرارگرفته است. پس از شناسايي چالش‌هاي موجود در راه توسعه گردشگري راهكارهايي براي كاهش تأثيرات منفي اين چالش‌ها و افزايش تأثيرات مثبت آن‌ها ارائه شده است.
پارسا بصير هديه، 1386؛ بررسي زمينه‌ها و راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي بخش طالقان از شهرستان ساوجبلاغ؛ اهداف اين پژوهش بررسي زمينه‌ها و راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي در بخش طالقان است. اين تحقيق از نوع پيمايشي است و به منظور ارائه راهكارهاي مناسب توسعه گردشگري روستايي در اين منطقه از تحليلSWOT (تحليل نقاط ضعف و قوت دروني و فرصت‌ها و تهديد هاي بيروني) و ترسيم ماتريس آن در قالب چهار طبقه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، محيطي و نهادي پرداخته شده است. نتايج تحليل عاملي اثرات مثبت گردشگري روستايي در منطقه طالقان نشان مي‌دهد كه سه عامل اثرات اجتماعي و فرهنگي، اثرات اقتصادي و اثرات زير ساختي (فيزيكي و رفاهي) در مجموع 75% واريانس را تبيين مي‌کنند. هم چنين تحليل عاملي اثرات منفي گردشگري روستايي در منطقه طالقان نشان داد كه سه عامل اثرات محيطي و كالبدي اثرات اجتماعي- فرهنگي و اثرات اقتصادي در مجموع 68% واريانس را تبيين مي‌نمايند. علاوه بر آن نتايج تحليل عاملي زمينه هاي گردشگري روستايي در خصوص نقش آن‌ها در توسعه گردشگري روستايي در منطقه طالقان نشان داد كه پنج عامل گردشگري كشاورزي و غذايي، اكوتوريسم ماجراجويانه و اكوتوريسم غير ماجراجويانه گردشگري به منظور تجارت و گردشگري تاريخي و مذهبي در مجموع 67% واريانس را نشان مي‌دهد كه نشان از درصد بالاي واريانس تبيين شده است؛ و هم چنين از مقايسه ديدگاه روستاييان و كارشناسان با استفاده از آزمون‌هاي من وايتني در خصوص آثار و پي آمدهاي مثبت و منفي گردشگري روستايي نشان داد كه اين دو گروه با يكديگر اختلاف نظر دارند و در كل روستاييان ديدگاه منفي‌تري نسبت به كارشناسان در مورد توسعه گردشگري دارند.
سجادي علي، 1387؛ بررسي عوامل بازدارنده توسعه گردشگري در شهر اصفهان؛ در كار پژوهشي انجام گرفته، پس از بررسي ادبيات موضوع، استعدادها و امكانات توسعه گردشگري در شهر اصفهان مورد بررسي قرارگرفته است. سپس به شناسايي و طبقه بندي موانع و مشكلات موجود بر سر راه توسعه گردشگري در شهر اصفهان پرداخته شده است و در نهايت راه حل‌هاي مناسب جهت توسعه گردشگري شهر اصفهان ارائه شده است. پژوهش فوق رويكردي توسعه اي به گردشگري دارد و ضمن بررسي مزاياي آن در پي يافتن عوامل بازدارنده توسعه گردشگري در شهر اصفهان است. جامعه آماري اين پژوهش را مديران هتل‌ها، آژانس‌هاي مسافرتي، مديران و كارشناسان ارشد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مديران كل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اصفهان و گردشگران ورودي به اصفهان است.
سليماني هارون خديجه و همکاران، 1389؛ نگرش ساکنان مناطق گردشگري روستايي شهرستان ايذه؛ اين تحقيق حاضر از نوع پيمايشي و به روش توصيفي ـ همبستگي به بررسي نگرش ساکنان مناطق گردشگري روستايي شهرستان ايذه واقع در استان خوزستان نسبت به اثرات گردشگري روستايي در سال 1388پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش ساکنان مناطق روستايي در روستاهايي بوده‌اند که داراي جاذبه گردشگري بوده و اثرات گردشگري در اين روستاها توسط ساکنان درک شده‌اند که حجم نمونه آماري با استفاده از جدول تاکمن 335 و به روش تصادفي طبقه‌اي متناسب انتخاب شد. متغيرهاي مستقل اين پژوهش عبارتند از ويژگيهاي فردي و حرفه‌اي ساکنان، ميزان ارتباط آنان با گردشگران و وابستکي درآمد آنان به گردشگري، درک اثرات اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي و زيست‌ محيطي گردشگري است و متغير وابسته آن نگرش ساکنان نسبت به توسعه فعاليت‌هاي گردشگري مي‌باشد. نتايج حاصل از همبستگي بين متغيرها، ارتباط مثبت و معني داري را بين متغير نگرش ساکنان با متغيرهاي سن، درآمد، ميزان وابستگي به گردشگري، ميزان ارتباط با گردشگران و درک اثرات را نشان داد.
خذرلي جبرائيل، 1389؛ مباني جغرافيايي توريسم و اکوتوريسم در استان آذربايجان غربي با رويکرد اقتصادي؛ ايشان در اين پژوهش به توضيح و توصيف برخي از جاذبه هاي توريستي و اکوتوريستي استان آذربايجان غربي و اردبيل و شناساندن آن‌ها به ديگران و رونق امر جهانگردي و گردشگري به لحاظ ايجاد شغل و درآمد بهتر مردم استان پرداخته است.
عبدالمنافي طاهره و ازکيا مصطفي، 1390؛ بررسي عوامل موثر بر صنعت گردشگري در منطقه روستايي كلاردشت؛ در اين پژوهش به بررسي عوامل موثر بر صنعت گردشگري در منطقه كلاردشت پرداخته شده است و روش آن به صورت اسنادي و ميداني است. در اين تحقيق توسعه صنعت گردشگري منوط به آموزش و اطلاع رساني به مردم و نحوه برخورد با گردشگر و از طريق توسعه نهادها و سازمان‌هاي مرتبط، توسعه برنامه هاي تبليغاتي براي معرفي جاذبه هاي طبيعي و تاريخي در منطقه اشاره شده است.< br /> قادري اسماعيل و همکاران، 1390؛ توسعه گردشگري روستايي در بخش آسارا شهرستان كرج؛ در اين پژوهش به توسعه گردشگري روستايي در بخش آسارا از شهرستان کرج پرداخته شده است. بخش آسارا عليرغم برخورداري از جاذبههاي متعدد، اقدامات مناسبي که بتواند موجبات توسعه نظام گردشگري و جلب رضايت گردشگران را فراهم آورد، صورت نگرفته است. بر اين اساس، وضعيت منطقه مورد مطالعه از نظر شرايط مقصد و فرصت هاي موجود در مبدا مورد مطالعه قرار گرفت و طي آن اثبات گرديد که بخش آسارا از جاذبه هاي بيشماري براي توسعه گردشگري برخوردار است ولي از عدم برنامه ريزي و در نتيجه ضعف امکاناتي در مراکز گردشگري موجود رنج مي برد. به همين منظور در اين تحقيق سعي گرديده است براي غلبه بر مشکلات نظام گردشگري در بخش آسارا امکانات و موانع توسعه گردشگري آن شناسايي و راهکارهاي مناسب ارائه گردد.
افتخاري عبدالرضا و همکاران، 1390، اولويت‌هاي ظرفيت گردشگري مناطق روستايي شهرستان نير؛ در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي تحليلي و استفاده از مدل Topsis به اين نتيجه رسيده‌اند كه از ميان 30 روستاي مورد مطالعه روستاهايي كه داراي جاذبه هاي محيطي بيشتري هستند از ارجحيت بيشتري برخوردارند.
سحر مشهدي، 1390، بررسي عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگري روستايي در روستاي گرمه، در اين پژوهش به عواملي در توسعه صنعت گردشگري روستايي ايران پرداخته شده است. بنابراين عوامل فرهنگي- اجتماعي عوامل اقتصادي، عوامل مديريتي و عوامل محيطي متغيرهايي هستند كه مي‌توانند بر توسعه صنعت گردشگري روستايي تأثير گذار باشند. روش مورد استفاده در اين پژوهش روش توصيفي- پيمايشي است و از نظر مقاصد تحقيق كاربردي است و ابزار جمع آوري داده‌ها پرسش نامه است كه به وسيله سه جامعه آماري صاحب نظران، مردم روستا، گردشگران داخلي و خارجي تكميل گرديده است. اين تحقيق با هدف شناخت عوامل موثر بر توسعه گردشگري روستايي روستاي گرمه واقع در استان اصفهان، صورت مي‌گيرد با توجه به اهداف متعالي نظام جمهوري اسلامي ايران براي خروج از مشكل اتكاي بيش از حد به درآمدهاي نفتي و حل مشكل اشتغال، مسئله اساسي اين تحقيق اين است كه چگونه صنعت گردشگري در بخش روستايي مي‌تواند به تحقق اين هدف كمك نمايد. بنابراين اين پژوهش نگاهي به عوامل و شاخص‌هاي موثر در توسعه صنعت گردشگري روستايي دارد كه بر مبناي نظرات كارشناسان و صاحب نظران مورد ارزيابي قرار گرفت. يافته هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه عامل مديريتي بيشترين تأثير و عامل اقتصادي كمترين تأثير را در توسعه گردشگري منطقه مورد مطالعه داشته است.
توسعه گردشگري روستايي از جمله مسائلي است که پژوهشگران طي سالهاي اخير به آن توجه جدي داشتهاند. اما در کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران اين علم قدمت زيادي نداشته و به صورت نوپا است. با وجود محدوديت منابع فکري و ديدگاههاي موجود در خصوص آن، باز پژوهشهايي چند انجام شده که به تعدادي محدود اشاره گرديد. اما نمي توان ادبيات پژوهش حاضر را به موارد ذکر شده در بالا محدود کرد و بنابر وسعت مطالعه و ميزان اطلاعات در دسترس، کميت آنها متفاوت خواهد بود.

فصل سوم:
روش تحقيق و محدوده مورد مطالعه

3- فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق و معرفي محدوده مورد مطالعه
روششناسي تحقيق يکي از مراحل پژوهش است که بر اساس ماهيت و روش انجام آن، انتخاب و متدولوژي تحقيق را تشکيل ميدهد. در روششناسي تحقيق است که روشهاي جمعآوري دادهها و