وکم
67
4/39
81
8/33
148
1/36
98/1
2
20/1

تاحدودي
48
2/28
76
7/31
124
2/30

زياد و خيلي زياد
55
4/32
83
6/34
138
7/33

ارائه يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي.
اصلا وکم
75
1/44
84
0/35
159
8/38
91/1
2
22/1

تاحدودي
55
4/32
72
0/30
127
0/31

زياد و خيلي زياد
40
5/23
84
0/35
124
2/30

استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده
اصلا وکم
70
2/41
69
7/28
139
9/33
09/2
2
24/1

تاحدودي
43
3/25
68
3/28
111
1/27

زياد و خيلي زياد
57
5/33
103
9/42
160
0/39

تهيه گزارش براي يک تحقيق و يا يک پروژه، بدون انجام دادن آن تحقيق يا آن پروژه.
اصلا وکم
58
1/34
75
2/31
133
4/32
11/2
2
28/1

تاحدودي
55
4/32
70
2/29
125
5/30

زياد و خيلي زياد
57
5/33
95
6/39
152
1/37

دستکاري دادهها يا نتايج يک تحقيق يا يک پروژه، براي گرفتن نتيجهي مورد نظر.
اصلا وکم
62
5/39
73
4/30
135
9/32
15/2
2
29/1

تاحدودي
52
6/30
56
3/23
108
3/26

زياد و خيلي زياد
56
9/32
111
2/46
167
7/40

رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ايما و اشاره و…).
اصلا وکم
45
5/26
50
8/20
95
2/32
55/2
3
29/1

تاحدودي
32
8/18
49
4/20
81
8/19

زياد و خيلي زياد
93
7/54
141
8/58
234
1/57

مطابق جدول 5-30 بيشترين ميزان بازدارندگي رسمي در مولفه قطعيت مربوط به “تقلب در حينبرگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)” ميباشد. 5/61 درصد (252 نفر) از پاسخگويان اظهار کرده اند که در صورت انجام اين رفتار به ميزان زياد و يا خيلي زيادي توسط اساتيد و يا کميته انضباطي دچار دردسر ميشوند که اين ميزان در دختران با 64/6 درصد بيشتر از پسران با 1/57 درصد مي باشد. ميانگين اين گويه نيز 74/2 ميباشد که بيشترين ميانگين را در ميان گويهها دارد و مويد اين است که بيشترين ميزان بازدارندگي رسمي در مولفه قطعيت نسبت به اين گويه است. کمترين ميزان بازدارندگي رسمي در مولفه قطعيت مربوط به”ارائه يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي” ميباشد. 8/38 درصد (159 نفر) ازپاسخگويان اظهار کردهاند که در صورت انجام اين رفتار اصلا توسط اساتيد و کميته انضباطي دچار دردسر نخواهند شد و يا به ميزان کمي دچار درد سر ميشوند که سهم دانشجويان پسر به ميزان 1/44 درصد بيشتر از دانشجويان دختر به ميزان 0/35 درصد ميباشد. ميانگين اين گويه نيز 91/1 ميباشد که کمترين ميزان ميانگين را در ميان گويهها دارد و مويد اين است که کمترين ميزان بازدارندگي رسمي در مولفه قطعيت نسبت به اين گويه است.

5-2-3-4-2- توزيع گويههاي بعد بازدارندگي- مؤلفه بازدارندگي غير رسمي قطعيت
جدول 5-31- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي بعد بازدارندگي- مولفه بازدارندگي غيررسمي قطعيت
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
تقلب در حينبرگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)
اصلا وکم
122
8/71
149
1/62
271
1/66
27/1
1
24/1

تاحدودي
25
7/14
42
5/17
67
3/16

زياد و خيلي زياد
23
5/13
49
4/20
72
6/17

محول کردن تکاليف درسي خود به ديگران و يا رونويسي از تکاليف درسي دانشجويان ديگر
اصلا وکم
126
1/74
155
6/64
281
5/68
09/1
1
04/1

تاحدودي
30
6/17
58
2/24
88
5/21

زياد و خيلي زياد
14
2/8
27
2/11
41
0/10

ارائه يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي.
اصلا وکم
124
9/72
156
0/65
280
3/68
10/1
1
11/1

تاحدودي
29
1/17
56
3/23
85
7/20

زياد و خيلي زياد
17
0/10
28
7/11
45
0/11

استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده
اصلا وکم
126
1/74
150
5/62
267
3/67
16/1
1
09/1

تاحدودي
27
9/15
56
3/23
83
2/20

زياد و خيلي زياد
17
0/10
34
2/14
51
4/12

تهيه گزارش براي يک تحقيق و يا يک پروژه، بدون انجام دادن آن تحقيق يا آن پروژه.
اصلا وکم
125
5/73
149
1/62
274
8/66
16/1
1
10/1

تاحدودي
25
7/14
57
8/23
82
0/20

زياد و خيلي زياد
20
8/11
34
2/14
54
2/13

دستکاري دادهها يا نتايج يک تحقيق يا يک پروژه، براي گرفتن نتيجهي مورد نظر.
اصلا وکم
123
4/72
150
5/62
273
6/66
14/1
1
12/1

تاحدودي
31
2/18
58
2/24
89
7/21

زياد و خيلي زياد
16
4/9
32
3/13
48
7/11

رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ايما و اشاره و..
.).
اصلا وکم
129
9/75
166
2/69
295
0/72
03/1
1
14/1

تاحدودي
22
9/12
44
3/18
66
1/16

زياد و خيلي زياد
19
2/11
30
5/12
49
0/12

طبق جدول 5-31 بيشترين ميزان بازدارندگي غير رسمي در مولفه قطعيت در “تقلب در حينبرگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)” ميباشد. به ميزان 6/17 درصد (72 نفر) از پاسخگويان اظهار کردهاند که در صورت ارتکاب به چنين رفتاري به ميزان زياد و خيلي زيادي توسط دوستانشان دچار دردسر ميشوند که در اين ميان سهم پاسخگويان دختر به ميزان 4/20 درصد بيشتر از پاسخگويان پسر به ميزان 5/13 ميباشد. ميانگين اين گويه نيز 27/1 ميباشد که بيشترين ميانگين را در ميان گويهها دارد و مويد اين است که بيشترين ميزان بازدارندگي غير رسمي در مولفه قطعيت در اين گويه ميباشد. کمترين ميزان بازدارندگي غير رسمي در مولفه قطعيت در “رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ايما و اشاره و…)” ميباشد. 0/72 درصد (295 نفر) از پاسخگويان اظهار داشتهاند که در صورت ارتکاب به اين رفتار به ميزان کمي توسط دوستانشان دچار دردسر ميشوند و يا اصلا دچار درد سر نميشوند که در اين ميان سهم پاسخگويان پسر به ميزان 9/75 درصد بيشتر از پاسخگويان دختر به ميزان 2/69 ميباشد. ميانگين اين گويه نيز 03/1 ميباشد که کمترين ميانگين را در ميان گويهها دارد و مويد اين است که کمترين ميزان بازدارندگي غير رسمي در مولفه قطعيت در اين گويه است. پس از ترکيب گويههاي دو بعد بازدارندگي رسمي و غير رسمي، نمره کلي متغير بازدارندگي به دست آمد که با توجه به دامنهي نظري (حداقل/حداکثر نمره ممکنه) آن که بين 0 تا 56 ميباشد؛ در چهار سطح اصلا، کم، متوسط و زياد رتبهبندي شده و در جدول 5-32 انعکاس يافتهاست.
جدول 5-32- توزيع نمرات بعد بازدارندگي بر حسب جنسيت
جنسيت

بعد بازدارندگي
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
4
4/2
0
0/0
4
0/1
کم
64
6/37
72
0/30
136
2/33
متوسط
76
7/44
111
2/46
187
6/45
بالا
26
3/15
57
8/23
83
2/20
جمع کل
170
100
240
100
410
100
حداقل/حداکثر نمره ممکن
56-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده
56-0
ميانگين
48/23
مطابق جدول 5-32 تنها 4/3 درصد (4) نفر از پاسخگويانِ پسر تصور ميکنند که در صورت ارتکاب به رفتارهاي متقلبانه علمي اصلا به وسيله دوستان، اساتيد و کميته انضباطي دچار دردسر نميشوند و پاسخگويان دختر در اين ميان سهمي ندارند. هم چنين تصور 2/33 درصد (136 نفر) از پاسخگويان از قطعيت بازدارندگي رسمي و غير رسمي به ميزان کم و 6/45 درصد (187 نفر) نيز به ميزان متوسطي ميباشد. 2/20 درصد (83 نفر) تصورشان از بازدارندگي به ميزان زيادي ميباشد که در اين ميان تصور دانشجويان دختر از قطعيت بازدارندگي به ميزان 8/23 درصد بيشتر از دانشجويان دختر به ميزان 3/15درصد مي باشد. حداقل نمره مشاهده شده براي متغير بازدارندگي در حجم نمونه 410 نفر برابر با صفر و حداکثر نمرهي مشاهده شده آن برابر با 56 ميباشد. ميانگين نمره بازدارندگي در بين نمونه مورد بررسي برابر با 48/23 ميباشد.
5-2-3-5- توزيع ابعاد متغير پاداش
5-2-3-5-1- توزيع گويههاي متغير پاداش- مولفه تقويت کنندههاي اجتماعي و غير اجتماعي مثبت
جدول5-33- توزيع فراواني،درصدي و شاخصهايآماري (مرکزيو پراکندگي)گويههاي بعدپاداش- مولفه تقويتکنندههاي اجتماعي و غيراجتماعي مثبت
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهايتوزيعنمرات گويهها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
تقلب در حينبرگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)
1-0 مورد
142
5/83
219
2/91
361
0/88
85/0
1
77/0

3-2 مورد
26
3/15
19
9/7
45
0/11

5-4 مورد
2
2/1
2
8/0
4
0/1

محول کردن تکاليف درسي خود به ديگران و يا رونويسي از تکاليف درسي دانشجويان ديگر
1-0 مورد
162
3/95
230
8/95
392
6/95
69/0
1
61/0

3-2 مورد
8
7/4
9
8/3
17
1/4

5-4 مورد
0
0/0
1
4/0
1
2/0

ارائه يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي.
1-0 مورد
160
1/94
229
4/95
389
9/94
64/0
1
62/0

3-2 مورد
10
9/5
10
2/4
20
9/4

5-4 مورد
0
0/0
1
4/
1
2/0

استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده
1-0 مورد
163
9/95
235
9/97
398
1/97
51/0
00/0
59/0

3-2 مورد
7
1/4
5
1/2
12
9/2

5-4 مورد
0
0/0
0
0/0
0
0/0

تهيه گزارش براي يک تحقيق و يا يک پروژه، بدون انجام دادن آن تحقيق يا آن پروژه.
1-0 مورد
159
5/93
233
1/97
392
6/95
62/0
1
64/0

3-2 مورد
10
9/5
6
5/2
16
9/3

5-4 مورد
1
6/
1
4/
2
5/

دستکاري دادهها يا نتايج يک تحقيق يا يک پروژه، براي گرفتن نتيجهي مورد نظر.
1-0 مورد
161
7/94
229
4/95
390
1/95
62/0
1
67/0

3-2 مورد
9
3/5
11
6/4
20
9/4

5-4 مورد
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

< br />رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ايما و اشاره و…).
1-0 مورد
150
2/88
230
8/95
380
7/92
07/1
1
26/0

3-2 مورد
20
8/11
10
2/4
30
3/7

5-4 مورد
0
0
0
0
0
0

طبق جدول 5-33 بيشترين ميزان پاداش در “رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ايما و اشاره و…)” ميباشد. ميانگين اين گويه 07/1 ميباشد که بيشترين ميزان ميانگين را در ميان گويه هاي پاداش دارد و مويد اين است که داراي بيشترين پاداش ميباشد. همچنين 3/7 درصد (30 نفر) از پاسخگويان اظهار کردهاند 3-2 مورد پاداش را در صورت انجام اين رفتار دريافت ميکنند. که در اين ميان سهم دانشجويان پسر به ميزان 8/11 درصد بيشتر از دانشجويان دختر به ميزان 2/4 درصد ميباشد.کمترين ميزان دريافت پاداش “استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده” ميباشد. ميانگين اين گويه 51/0 است که کمترين ميانگين را در ميان گويههاي پاداش دارد و مويد اين است که پاسخگويان در صورت انجام اين رفتار کمترين پاداش را دريافت ميکنند. هم چنين 1/97 درصد (398 نفر) از پاسخگويان اظهار کردهاند درصورت انجام اين رفتار هيچ پاداشي دريافت نميکنند و يا تنها يک مورد از پاداش را دريافت ميکنند که در اين ميان سهم دانشجويان دختر به ميزان 9/97

باید خودداری شود.
4. خودداری از پوشیدن لباسی که پارچه یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشد، معمول نیست.
5. استفاده از لباس هایی که ترویج فرهنگ غیر مسلمین مهاجم بر مسلمان است، اشکال دارد.
6. استفاده از چادرهای براق (شرمن)، در صورتی که جلب نظر نامحرم کند و باعث انگشت نما شدن شود، اشکال دارد.
7. پوشیدن چادرهایی که مو یا سایه دست ها از پشت آن نمایان باشد، جایز نیست.
8. هرگونه لباس مهیّج برای عروس به منظور استفاده کردن در میان نامحرمان، حرام است.
9. پوشیدن لباس هایی که فقط کفار می پوشند، حرام است.
10. جوراب های نازک که پوست پا نمایان می شود، حکم پوشش ندارد.
درباره مصداق های حجاب و این که در چه جاهایی باید حجاب رعایت شود و در چه جاهایی می توان بدون حجاب بود، چنین آمده است:
1. در صورتی که عکاسی نامحرم و ظهور آن، به ترویج باطل صدق کند، باید حجاب شرعی رعایت شود.
2. زن باید از بچه ممیز، خود را بپوشاند.
3. اختلاط زن و مرد اگر مستلزم نگاه کردن نامحرم به زن، بدون پوشش باشد یا با زینت باشد، حرام است.
4. دکتر نامحرم، جز در مواقع اضطرار نمی تواند به بدن زن نامحرم نگاه کند.
5. برای آمپول زدن، فشار خون یا نبض گرفتن، بالا زدن آستین، جایز نیست، مگر در مقام اضطرار.
6. عکس گرفتن همراه نامحرم، بدون پوشش کافی، برای زن جایز نیست
7. اگر خانمی بداند، اگر بدون حجاب کامل شرعی، عکس بگیرد و عکس او را نامحرم می بیند؛ جایز نیست بدون حجاب عکس بگیرد.
با بیان آیات، روایات و فتاوای معتبر، معنای دقیق حجاب، حدود و شیوه پوشش و مصداق های آن مشخص شد. ممکن است این ابهام پیش آید که این موارد، همه مربوط به بی حجابی است، نه بدحجابی. باید گفت به طور کلی، واژه «بدحجابی»، غلط است؛ زیرا حجاب معنای تشکیکی ندارد؛ یعنی حدود حجاب و شیوه و مصداق های آن روشن است و جز آن، بی حجابی تلقی می شود. رابطه دو واژه حجاب اسلامی و بی حجابی، رابطه متناقضی است و حدّ سومی وجود ندارد.
راهکارهای گسترش حجاب و عفاف
حجاب ملی واسلامی باید با ارائه ی الگوی واحد و متناسب با دو اصل اسلامیت وملیت برگرفته از تمدن اسلامی و ملیکه پشتوانه ی کارکارشناسانه ی مبتنی برتحقیق وبررسی عملی به همراه داشته باشد،ارائه شود و درقانون احصاءگرددو ملاک عمل در رفتار وکردارفردی و اجتماعی باشد۰
حجاب و پوشش قومی،محلی،منطقه ای که مربوط به مناطق وقومیتهای مختلف بوده و مبتنی برنوعی عادت و الزام قومی،قبیله ای وازنســل های گذشتــــه بعنوان یک الگو در هر قبیله وقوم اجراء میشود، مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت ندادن به عفاف و حجاب از سوی برخی وکم‌توجهی مسئولان و متولیان امور فرهنگی به اجرای آن در جامعه، آثار زیانبار فردی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت و ممکن است به تدریج بنیادهای ارزشی و اخلاقی را سست و متزلزل کند و زمینه‌های انحطاط فرهنگی و معنوی را فراهم سازد، از این رو شناخت عوامل مؤثر در سیر نزولی توجه به عفاف و حجاب بسیار مهم است و می‌تواند ما را در تبیین و تقویت هرچه بهتر راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب یاری دهد.
روشن است که همه کشورهای اسلامی به ویژه کشور ایران در حال حاضر مورد شدیدترین تهاجمات فرهنگی قرار دارد و استکبار جهانی با امکانات بسیار گسترده و بکارگیری دهها و صدها فرستنده رادیویی و تلویزیونی و کانال‌های بی‌شمار ماهواره‌ای و شبکه‌های گسترده خبری و رسانه‌ای و صرف میلیاردها دلار، به شدت می‌کوشد ارزش‌های معنوی و اخلاقی و اعتقادات دینی را زیر سؤال ببرد و جوانان مسلمان را از پایبندی به آموزه‌های دینی دور سازد و آنان را به سمت اباحی‌گری سوق دهد، و آزادی بی‌بندوباری را ترویج کند. از اینرو ، توسعه فرهنگ کنکاش و تفکر در مفاهيم ديني توسط جوانان به منظور پذيرش دروني وقلبي وعمل به آنها؛ ارتقاي سطح آگاهي جوانان در خصوص ارتباطات صحيح انساني و اخلاقي بين آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و خانواده؛ تبيين ديدگاه اسلام در خصوص عفاف، پوشش، حجاب و ضرورت بيان، فلسفه، احکام و دستاوردهاي مثبت رعايت آن در جامعه متناسب با شرايط سني جوانان و نوجوانان با شيوه‏هاي جذاب؛ تبيين نقش عفاف و حجاب در تقويت هويت ملي و فرهنگي جوانان و تأثير آن بر استقلال فرهنگي و سياسي کشور؛ زمينه‏سازي اجتماعي مناسب براي دختران و پسران جهت کشف، هدايت و بروز قابليت‏ها و توانمندي‏ها و تأمين مطالبات خود به منظور جلوگيري از بروز جلوه‏گري‏هاي نامناسب در حيطه فرهنگ عفاف و حجاب؛اهتمام جدي نهادخانواده نسبت به تأمين نيازهاي عاطفي وشخصيتي فرزندان به ويژه دختران وتأثيرآن در شکل‏گيري هويت ديني و اجتماعي آنها؛تبيين آموزه‏هاي ديني در خصوص ضرورت رعايت اصول حيا و عفت متناسب با قابليت‏ها و ويژگي‏هاي زنان و مردان و ايجاد تعادل در روابط اجتماعي آنها؛توجه دادن به رعايت و نيز باور پوشش نه به عنوان يک اجبار اجتماعي بلکه به عنوان يک ارزش انساني، ديني و معنوي و يک باور قلبي جهت مصونيت از زشتي‏ها و آسيب‏هاي اجتماعي؛تبيين ريشه‏هاي تاريخي و فرهنگي و نشانه‏هاي روشن از وجود حجاب و پوشش در اديان الهي و جوامع داراي سابقه تاريخي و تمدن فرهنگي؛اهتمام جدي مراکز فرهنگي و کليه رسانه‏هاي کشور نسبت به ارائه الگوي مطلوب از عفاف و حجاب در محصولات فرهنگي خود (فيلم، سريال، تئاتر و… )و پرهيز از ايجاد تضاد و تناقض براي جوانان در اين امر؛الگوسازي و ايجاد گرايشات عميق و پايدار نسبت به ا
مر حجاب و عفاف از طريق معرفي سيره عملي معصومين(ع)، بزرگان علمي و ادبي و فرهنگي، منطبق با مقتضيات زمان و مکان و شرايط سني جوانان؛جهت‏دهي و تقويت امر عفاف و حجاب با استفاده از قابليت‏ها و ظرفيت سازمان‏ها، احزاب، تشکل‏هاي غير دولتي و هيئت‏هاي مذهبي در کشور؛نظارت دقيق وهمه جانبه درامرتوليدونشر کتاب، مطبوعات ومجلات سينمايي درخصوص رعايت حريم عفاف و حجاب از نظر محتوايي و شکلي؛تبيين عدم مغايرت پوشيدگي، حجاب و عفاف با حضور و فعاليت‏هاي اجتماعي زنان و رفع شبهه تعارض بين آن دو؛ پرهيز از برخوردهاي خشن، فيزيکي و تحقيرآميز با متخلفين؛هماهنگي ووحدت رويه مستمروپايداردربرخوردباناهنجاري‏هاي فرهنگي توسط دستگاههاي مختلف درچارچوب قانون از جمله راهکارهایی هستند که می توانند در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف موثر واقع شوند .
4-1-7-حجاب از دیدگاه مراجع تقلید

از نيمي از پاسخگويان 9/56 درصد (233 نفر) اظهار کرده اند که دوستانشان با اين رفتار مخالف و يا کاملا مخالف هستند و سهم دانشجويان دختر با 2/64 درصد بيشتر از دانشجويان پسر به ميزان 5/46 درصد ميباشد. بيشترين ميزان بي تفاوتي نيز مربوط به “ارائه کردن يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي” است و 4/34 درصد (141 نفر) اظهار کردهاند که دوستانشان نسبت به ارائه کردن يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي بي تفاوت هستند که در آن سهم پسران 4/32 درصد و سهم دختران 8/35 درصد ميباشد.

5-2-3-1-2- توزيع گويههاي بعد ارتباطي- تعداد دوستان
جدول 5-23- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي بعد ارتباطي- تعداد دوستان
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
تقلب در حين برگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)
هيچيک از دوستان
19
2/11
31
9/12
50
2/12
93/1
0/2
3/1

6-1 نفر
83
8/48
142
2/59
225
9/54

بيشتر از 6 نفر
68
0/40
67
9/27
135
9/32

محول کردن تکاليف درسي خود به ديگران و يا رونويسي از تکاليف درسي دانشجويان ديگر
هيچيک از دوستان
14
2/8
18
5/7
32
8/7
1/2
00/2
2/1

6-1 نفر
82
2/48
139
9/57
221
9/53

بيشتر از 6 نفر
74
5/43
83
6/34
157
3/38

ارائه يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي.
هيچيک از دوستان
25
7/14
54
5/22
79
3/19
5/1
00/1
2/1

6-1 نفر
98
6/57
136
7/56
234
1/57

بيشتر از 6 نفر
47
6/27
50
8/20
97
7/23

استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده
هيچيک از دوستان
44
9/25
92
3/83
136
2/33
4/1
00/1
3/1

6-1 نفر
72
4/42
106
2/44
178
4/43

بيشتر از 6 نفر
54
8/31
42
5/17
96
4/23

تهيه گزارش براي يک تحقيق و يا يک پروژه، بدون انجام دادن آن تحقيق يا آن پروژه.
هيچيک از دوستان
33
4/19
68
3/28
101
6/24
6/1
0/1
3/1

6-1 نفر
76
7/44
121
4/50
197
0/48

بيشتر از 6 نفر
61
9/35
51
2/21
112
3/27

دستکاري دادهها يا نتايج يک تحقيق يا يک پروژه، براي گرفتن نتيجهي مورد نظر.
هيچيک از دوستان
42
7/24
81
8/33
123
0/30
5/1
0/1
3/1

6-1 نفر
73
9/42
109
4/45
182
4/44

بيشتر از 6 نفر
55
4/32
50
8/20
105
6/25

رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ايما و اشاره و…).
هيچيک از دوستان
20
8/11
35
6/14
55
4/13
1/2
0/2
3/1

6-1 نفر
75
1/44
117
8/48
192
8/46

بيشتر از 6 نفر
75
1/44
88
7/36
163
8/39

مطابق جدول 5-23 بنا به اظهار پاسخگويان در گويهي “رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ايما و اشاره و…)” است که بيشترين تعداد از دوستان آنها مرتکب تقلب علمي ميشوند. به گونهاي که 8/39 درصد از پاسخگويان اظهار کردهاند که بيشتر از 6 نفر از دوستانشان مرتکب اين رفتار ميشوند که در اين ميان سهم دانشجويان پسر به ميزان 1/44 درصد (75 نفر) بيشتر از دانشجويان دختر به ميزان 7/36 درصد (88 نفر) ميباشد. به اين معني که دوستانِ پاسخگويان پسر بيشتر از دانشجويان دختر مرتکب اين رفتار ميشوند. ميانگين اين گويه 1/2 ميباشد که بيشترين مقدار ميانگين را به خود اختصاص داده است. کمترين تعداد از دوستانِ پاسخگويان تحقيق در گويهي “استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده” است که مرتکب تقلب ميشوند به گونهاي که 2/33 درصد از پاسخگويان اظهار کردهاند که هيچ يک از دوستانشان مرتکب اين رفتار نميشوند که در اين ميان سهم دانشجويان دختر به ميزان 3/83 درصد بيشتر از دانشجويان پسر به ميزان 9/25 درصد ميباشد؛ به اين معني که دوستان دانشجويان دختر کمتر از دانشجويان پسر مرتکب اين رفتار ميشوند. ميانگين اين گويه 4/1 ميباشد که کمترين مقدار ميانگين را به خود اختصاص داده است.

5-2-3-1-3- توزيع گويههاي بعد ارتباطي- مولفه ميزان ارتباط با دوستان
جدول 5-24- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي بعد ارتباطي- مولفه ميزان ارتباط با دوستان
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
تقلب در حينبرگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)
اصلا و کم
37
8/21
64
7/26
101
6/24
3/2
2
15/1

تا حدودي
46
1/27
80
3/33
126
7/30

زياد و خيلي ياد
87
2/51
96
0/40
183
6/44

محول کردن تکاليف درسي خود به ديگران و يا رونويسي از تکاليف درسي دانشجويان ديگر
اصلا و کم
38
4/22
66
5/27
104
4/25
2/2
2
08/1

تا حدودي
46
1/27
80
3/33
126
7/30

زياد و خيلي زياد
86
6/50
94
2/39
180
9/43

ارائه يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي.
اصلا و کم
51
0/30
98
8/40
149
3/36
9/1
2
13/1

تا حدودي
50
4/29
84
0/35
134
7/32

زياد و خيلي زياد
69
6/40
58
2/24
127
0/31

استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده
اصلا و کم
84
4/49
127
9/52
211
5/51
5/1
1
24/1

تا حدودي
37
8/21
59
6/24
96
4/23

زياد و خيلي زياد
49
8/28
54
5/22
103
1/25

تهيه گزارش براي يک تحقيق و يا يک پروژه، بدون انجام دادن آن تحقيق يا آن پروژه.
اصلا و کم
62
5/36
120
0/50
182
4/44
7/1
2
22/1

تا حدودي
41
1/24
41
6/29
112
3/27

زياد و خيلي زياد
67
4/39
49
4/20
116
3/28

دستکاري دادهها يا نتايج يک تحقيق يا يک پروژه، براي گرفتن نتيجهي مورد نظر.
اصلا و کم
76
7/44
119
6/49
195
6/47
6/1
2
20/1

تا حدودي
40
5/23
72
0/30
112
3/27

زياد و خيلي زياد
54
8/31
49
4/20
103
1/25

رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسهامتحان (مثلگفتن جوابها با ايما و اشاره و…).
اصلا و کم
37
8/21
80
3/33
117
5/28
2/2
2
22/1

تا حدودي
43
3/25
71
6/29
114
8/27

زياد و خيلي زياد
90
9/52
89
1/37
179
7/43

مطابق جدول 5-24 بيشترين ميزان ارتباط پاسخگويان با دوستان متقلب مربوط به ” تقلب در حين برگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)” ميباشد. به ميزان6/44 درصد (183 نفر) از پاسخگويان اظهار داشتهاند که به ميزان زياد و خيلي زيادي با دوستاني که مرتکب چنين رفتاري ميشوند رابطه دارند که سهم پاسخگويان پسر به ميزان 2/51 درصد بيشتر از پاسخگويان دختر به ميزان 0/40 درصد ميباشد. ميانگين اين گويه 3/2 ميباشد که بيشترين مقدار ميانگين را در ميان گويهها به خود اختصاص داده است. کمترين ميزان ارتباط پاسخگويان با دوستان متقلب در “استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده” ميباشد که 5/51 درصد (211 نفر) اظهار داشتهاند با دوستاني که مرتکب اين رفتار ميشوند اصلا ارتباط نداشتهاند. در اين ميان سهم دانشجويان دختر به ميزان 9/52 درصد بيشتر از دانشجويان پسر به ميزان 4/94 درصد ميباشد. ميانگين اين گويه 5/1 ميباشد که کمترين مقدار ميانگين را در ميان گويهها به خود اختصاص داده است. 7/32 درصد ( 134 نفر) نيز اظهار داشتهاند که تا حدودي در “ارائه يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي.” با دوستان متقلب ارتباط داشتهاند که سهم دختران به ميزان 0/35 درصد بيشتر از پسران به ميزان 4/29 درصد ميباشد. براي ساختن بعد نهايي پيوند افتراقي گويههاي مربوط به بعد رفتاري و هنجاري ترکيب و سپس متغير جديد پيوند افتراقي براساس دامنه نظري (84-0) در سه سطح پايين و متوسط و بالا رتبهبندي شد.
جدول 5-25- توزيع نمرات بعد پيوند افتراقي بر حسب جنسيت
جنسيت

بعد پيوند افتراقي
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
پايين
36
2/21
70
2/29
106
9/25
متوسط
95
9/55
141
8/58
236
6/57
بالا
39
9/22
29
1/12
68
6/16
جمع کل
170
100
240
100
410
100
حداقل/حداکثر نمره ممکن
84-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده
84-7
ميانگين
16/41
طبق جدول 5-25 پيوند افتراقيِ بيشتر پاسخگويان 6/57 درصد ( 236 نفر) در سطح متوسط ميباشد، سهم دانشجويان دختر به ميزان 8/58 درصد بيشتر از دانشجويان پسر به ميزان 9/55 درصد ميباشد. پيوند افتراقي 9/25 درصد ( 106 نفر) از دانشجويان نيز در سطح پايين ميباشد و سهم دانشجويان پسر با 2/21 درصد بيشتر از دانشجويان دختر به ميزان درصد 2/29 ميباشد. در نهايت تنها 6/16 درصد از دانشجويان پيوند افتراقي آنان در سطح بالا قرار دارد که سهم دانشجويان پسر به ميزان 9/22 درصد بيشتر از دانشجويان دختر به ميزان 1/12 درصد ميباشد. حداقل نمره مشاهده شده براي بعد پيوند افتراقي در حجم نمونه 410 نفر برابر با 7 و حداکثر نمرهي مشاهده شده آن برابر با 84 ميباشد. ميانگين نمره پيوند افتراقي در بين نمونه مورد بررسي برابر با 16/41 ميباشد.
5-2-3-2- توزيع ابعاد متغير عکسالعمل
5-2-3-2-1- توزيع گويههاي بعد عکسالعمل- شدت عکس العمل دوستان
جدول 5-26- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي بعد عکسالعمل- شدت عکسالعمل دوستان
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
تقلب در حينبرگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)
رفتارم را تاييد مي کنند
65
2/38
68
3/28
133
4/32
19/3
3
67/0

بي تفاوتند
83
8/48
147
3/61
230
1/56

مرا سر زنش مي کنند
19
2/11
22
2/9
41
0/10

بامن قطع رابطه ميکنند
3
8/1
2
8/0
5
2/1

به اساتيدياکميتهانضباطيگزارشميد
هند
0
0
1
4/0
1
2/0

محول کردن تکاليف درسي خود به ديگران و يا رونويسي از تکاليف درسي دانشجويان ديگر
رفتارم را تاييد مي کنند
43
3/25
40
7/16
83
2/20
01/3
3
67/0

بي تفاوتند
95
9/55
163
9/67
258
9/62

مرا سر زنش مي کنند
29
1/17
33
8/13
62
1/15

بامن قطع رابطه ميکنند
2
2/1
2
8/0
4
0/1

به اساتيدياکميتهانضباطيگزارشميدهند
1
6/0
2
8/0
3
7/0

ارائه يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي.
رفتارم را تاييد مي کنند
41
1/24
48
0/20
89
7/21
99/2
3
70/0

بي تفاوتند
102
0/60
136
7/56
238
0/58

مرا سر زنش مي کنند
22
9/12
51
2/21
73
8/17

بامن قطع رابطه ميکنند
5
9/2
5
1/2
10
4/2

به اساتيدياکميتهانضباطيگزارشميدهند
0
0
0
0
0
0

استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده
رفتارم را تاييد مي کنند
21
4/12
21
8/8
42
2/10
65/2
3
76/0

بي تفاوتند
93
7/54
118
2/49
211
5/51

مرا سر زنش مي کنند
45
5/26
88
7/36
133
4/32

بامن قطع رابطه

مربوط به “خريد تکاليف درسي، پروژه يا پاياننامه از کسي يا از يک موسسه” ميباشد به گونهاي که 2/71 درصد ( 292 نفر) از پاسخگويان به گزينه اصلا پاسخ دادهاند و نمره ميانگين براي اين گويه 73/0 ميباشد.
پس از ترکيب گويههاي بعد تقلب در تکاليف درسي ، نمره کلي اين بعد به دست آمد که باتوجه به دامنه نظري(حداقل/حداکثر نمره ممکنه) که بين 0 تا 16 ميباشد؛ در چهار سطح اصلا، کم، متوسط و زياد رتبهبندي شدهاست و در جدول 5-12 انعکاس يافته است.
جدول 5-12- توزيع نمرات بعد تقلب در تکاليف درسي بر حسب جنسيت
جنسيت

تقلب در تکاليف درسي
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
22
9/12
27
2/11
49
0/12
کم
90
9/52
153
7/63
243
3/59
متوسط
52
6/30
54
5/22
106
9/25
زياد
6
5/3
6
5/2
12
9/2
جمع کل
170
100
240
100
410
100
حداقل/حداکثر نمره ممکن
16-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده
16-0
ميانگين
05/4
با توجه به جدول 5-12 به ميزان 0/12 درصد از دانشجويان اظهار کردهاند که اصلا مرتکب تقلب در تکاليف درسي نشدهاند، هم چنين 3/59 درصد به ميزان کم و 8/28 درصد از آنان به ميزان متوسط و زيادي در امتحان تقلب کردهاند. مقايسه ميان دانشجويان مرد و زن نشان ميدهد که ميزان ارتکاب دانشجويان مرد به تقلب در تکاليف درسي بيشتر از زنان ميباشد، به گونهاي که 1/34 درصد از دانشجويان مرد به ميزان متوسط و زيادي در امتحان تقلب ميکنند و اين ميزان براي زنان 00/28 درصد ميباشد. حداقل نمره مشاهده شده براي تقلب در تکاليف درسي در حجم نمونه 410 نفر برابر با صفر و حداکثر نمرهي مشاهده شده برابر با 16 مي باشد. ميانگين نمره تقلب در تکاليف درسي در بين نمونه مورد بررسي برابر با 05/4 ميباشد.
5-2-1-3- توصيف گويههاي بعد سرقت علمي
جدول 5-13- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي بعد سرقت علمي
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
برايم پيش آمده که مطالبي را از يک مقاله، کتاب و پاياننامه برداشته و منبع اصلي آن را ذکر نکنم.
اصلا
72
4/24
135
2/56
207
5/50
81/0
1
02/1

کم
56
9/32
59
6/24
115
0/28

گاهياوقات
30
6/17
28
7/11
58
1/14

زياد
6
5/3
13
4/5
19
6/4

خيليزياد
6
5/3
5
1/2
11
7/2

برايم پيش آمده که يک کار درسي را در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي ارائه کنم.
اصلا
83
8/84
136
7/56
219
4/53
76/0
00/0
98/0

کم
46
1/27
59
6/24
105
6/25

گاهياوقات
30
6/17
30
5/12
60
6/14

زياد
7
1/4
12
0/5
19
6/4

خيليزياد
4
4/2
3
2/1
7
7/1

پيش آمده که اسم يک نويسندهي يک کار علمي را برداشته و کار علمي او را به نام خودم ارائه بدهم.
اصلا
128
3/75
198
5/82
326
5/79
33/0
00/0
75/0

کم
22
9/12
24
0/10
46
2/11

گاهياوقات
13
6/7
12
0/5
25
1/6

زياد
6
5/3
5
1/2
11
7/2

خيليزياد
1
6/0
1
4/0
2
5/0

برايم پيش آمده که ايده يا انديشه ديگري را به خودم نسبت داده باشم.
اصلا
123
4/72
187
9/77
310
6/75
40/0
00/0
82/0

کم
27
9/15
33
8/13
60
6/14

گاهياوقات
12
1/7
12
0/5
24
9/5

زياد
5
9/2
5
1/2
10
4/2

خيليزياد
3
8/1
3
2/1
6
5/1

از مطالب يک وبسايت در کار علمي خود استفاده نموده و به نام آن وبسايت هيچ اشاره اي نکردهام.
اصلا
74
5/43
124
7/51
198
3/48
85/0
1
03/1

کم
46
1/27
73
4/30
119
0/29

گاهياوقات
31
2/18
31
9/12
62
1/15

زياد
10
9/5
9
8/3
19
6/4

خيليزياد
9
3/5
3
2/1
12
9/2

دادههاي جدول 5-13 نشان ميدهد که بيشترين ميزان رفتارهاي مربوط به تقلب علمي در بعد سرقت علمي مربوط به “استفاده از مطالب يک وب سايت در کار علمي خود، بدون اشاره به نام آن وب سايت” ميباشد و 5/7 درصد ( 31 نفر) از پاسخگويان درسطح زياد و خيلي زياد مرتکب اين رفتار شدهاند. به گونهاي که پاسخگويان مرد به ميزان 2/11درصد (19 نفر) بيشتر از پاسخگويان زن به ميزان 00/5 درصد (12 نفر) مرتکب اين رفتار شدهاند. همچنين 1/15 (62 نفر) اظهار کردهاند که گاهي اوقات مرتکب اين رفتار شدهاند. ميانگين نمره اين گويه 85/0 ميباشد که بيشترين مقدار ميانگين را در ميان گويه هاي بعد تقلب در امتحان به خود اختصاص دادهاست. کمترين ميزان رفتارهاي متقلبانه علمي دربعد سرقت علمي مربوط به “حذف اسم يک نويسنده از يک کار علمي و ارائه آن کار علمي به نام خود” ميباشد. 5/79 درصد ( 326 نفر) از پاسخگويان اظهار کردهاند که اصلا اين رفتار را انجام ندادهاند و نمره ميانگين براي اين گويه 33/0 ميباشد.
پس از ترکيب گويههاي بعد سرقت علمي، نمره کلي اين بعد به دست آمد که باتوجه به دامنه نظري(حداقل/حداکثر نمره ممکنه) که بين 0 تا 20 ميباشد؛ در چهار سطح اصلا،
کم، متوسط و زياد رتبهبندي شده و در جدول 5-14 انعکاس يافته است.
جدول 5-14- توزيع نمرات بعد سرقت علمي بر حسب جنسيت
جنسيت

سرقت علمي
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
35
6/20
58
2/42
93
7/22
کم
102
0/60
150
5/62
252
5/61
متوسط
31
2/18
30
5/12
62
9/14
زياد
2
2/1
2
8/0
4
0/1
جمع کل
170
100
240
100
410
100
حداقل/حداکثر نمره ممکن
20-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده
18-0
ميانگين
14/3
با توجه به جدول 5-14 به ميزان 7/22 درصد از دانشجويان اظهار کردهاند که اصلا مرتکب سرقت علمي نشدهاند، هم چنين3/59 درصد به ميزان کم و 8/28 درصد از آنان به ميزان متوسط و زيادي سرقت علمي داشتهاند. مقايسه ميان دانشجويان مرد و زن نشان ميدهد که ميزان ارتکاب دانشجويان مرد به سرقت علمي بيشتر از زنان ميباشد به گونهاي که 4/19 درصد از دانشجويان مرد به ميزان متوسط و زيادي در سرقت علمي در گير بودهاند و اين ميزان براي زنان 3/13 درصد ميباشد. حداقل نمره مشاهده شده براي بعد سرقت علمي، در حجم نمونه 410 نفر برابر با صفر و حداکثر نمرهي مشاهده شده آن برابر با 18 ميباشد. ميانگين نمره سرقت علمي در بين نمونه مورد بررسي برابر با 14/3 مي باشد.
5-2-1-4- توصيف گويه هاي بعد جعل علمي
جدول 5-15- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي بعد جعل علمي
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
برايم پيش آمده که منابع غيرواقعي و جعلي را در يک کار علمي بياورم.
اصلا
115
6/67
180
0/75
295
0/72
45/0
0
85/0

کم
31
2/18
37
4/15
68
6/16

گاهياوقات
10
9/5
16
7/6
26
3/6

زياد
12
1/7
6
5/2
18
4/4

خيليزياد
2
2/1
1
4/0
3
7/0

بدون انجام يک تحقيق و يا يک پروژه، براي آن يک گزارشتهيه کردهام.
اصلا
83
8/48
142
2/59
225
9/54
73/0
0
98/0

کم
48
2/28
59
6/24
107
1/26

گاهياوقات
29
1/17
23
6/9
52
7/12

زياد
6
5/3
11
6/4
17
1/4

خيليزياد
4
4/2
5
1/2
9
2/2

مطابق با جدول 5-15 بعد جعل علمي با دو گويه سنجيده شدهاست و بيش از نيمي پاسخگويان اظهار کردهاند؛ هيچکدام از رفتارهاي مربوط به جعل علمي را اصلا مرتکب نشدهاند. بيشترين ميزان رفتارهاي تقلب علمي در بعد جعل، مربوط به “تهيه گزارش براي يک تحقيق و يا يک پروژه، بدون انجام دادن آن” ميباشد و 3/6 درصد ( 26 نفر) از پاسخگويان درسطح زياد و خيلي زياد مرتکب اين رفتار شدهاند. بهگونهاي که پاسخگويان زن به ميزان 7/6 درصد (16 نفر) بيشتر از پاسخگويان مرد به ميزان 9/5 درصد (10 نفر) مرتکب اين رفتار شدهاند. هم چنين 7/12 درصد (52 نفر) اظهار کردهاند که گاهي اوقات مرتکب اين رفتار شدهاند. ميانگين نمره اين گويه 73/0 ميباشد. دومين گويه از بعد جعل علمي “وارد کردن منابع غير واقعي و جعلي در يک کار علمي” ميباشد که تنها 1/5 درصد (21 نفر) از پاسخگويان اظهار کردهاند در سطح زياد و خيلي زياد مرتکب اين رفتار شدهاند و بيش از نيمي از پاسخگويان يعني 9/54 (225) نفر اظهار کردهاند که اصلا مرتکب چنين رفتاري نشدهاند.
پس از ترکيب گويههاي بعد جعل علمي، نمره کلي اين بعد به دست آمد که باتوجه به دامنه نظري(حداقل/حداکثر نمره ممکنه) که بين 0 تا 8 ميباشد؛ در چهار سطح اصلا، کم، متوسط و زياد رتبهبندي شده و در جدول 5-16 انعکاس يافته است.
جدول 5-16- توزيع نمرات بعد جعل علمي بر حسب جنسيت
جنسيت

جعل علمي
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
73
9/42
126
5/52
199
5/48
کم
59
7/34
76
7/31
135
9/32
متوسط
29
1/17
29
1/12
58
1/14
زياد
9
3/5
9
8/3
18
4/4
جمع کل
170
100
240
100
410
100
حداقل/حداکثر نمره ممکن
8-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده
8-0
ميانگين
18/1
با توجه به جدول 5- 16 به ميزان 5/48 (199 نفر) درصد از دانشجويان اظهار کردهاند که اصلا مرتکب جعل علمي نشدهاند، هم چنين9/32 درصد (135 نفر) به ميزان کم و 5/18 درصد (76 نفر) از آنان به ميزان متوسط و زيادي جعل علمي داشتهاند. مقايسه ميان دانشجويان مرد و زن نشان ميدهد که ميزان ارتکاب دانشجويان مرد به جعل علمي بيشتر از زنان ميباشد به گونهاي که 4/22 درصد (38 نفر) از دانشجويان مرد به ميزان متوسط و زيادي مرتکب جعل علمي شدهاند و اين ميزان براي زنان 9/15 درصد (38 نفر) ميباشد. حداقل نمره مشاهده شده براي بعد جعل علمي در حجم نمونه 410 نفر، برابر با صفر و حداکثر نمرهي مشاهده شده آن برابر با 8 ميباشد. ميانگين نمره جعل علمي در بين نمونه مورد بررسي برابر با 18/1 ميباشد.

5-2-1-5- توصيف گويههاي بعد تحريف علمي
جدول 5-17- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي بعد تحريف علمي
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
برايم پيش آمده است که در کار عل
مي ام به منابع اصلي بدون دسترسي و مطالعه شان ارجاع دهم.
اصلا
72
4/24
139
9/57
211
5/51
81/0
00/0
04/1

کم
54
8/31
55
9/22
109
6/26

گاهياوقات
27
9/15
31
9/12
58
1/14

زياد
11
5/6
9
8/3
20
9/4

خيليزياد
6
5/3
6
5/2
12
9/2

براي گرفتن نتيجهاي مورد نظر، دادهها يا نتايج يک تحقيق يا يک پروژه را دستکاري کردهام.
اصلا
86
6/50
145
4/60
231
3/56
00/0
0/0
95/0

کم
43
3/25
51
2/21
94
9/22

گاهياوقات
30
6/17
33
8/13
63
4/15

زياد
8
7/4
9
8/3
17
1/4

خيليزياد
3
8/1
2
8/0
5
2/1

مطابق با جدول 5-17 بعد تحريف علمي با دو گويه سنجيده شده است که بيش از نيمي پاسخگويان اظهار کردهاند هيچکدام از رفتارهاي مربوط به تحريف علمي را اصلا مرتکب نشدهاند. بيشترين ميزان رفتارهاي تقلب علمي در بعد تحريف مربوط به “ارجاع در يک کار علمي بدون دسترسي به منابع اصلي و مطالعهي آنها” ميباشد و 18/7 درصد ( 26 نفر) از پاسخگويان درسطح زياد و خيلي زياد مرتکب اين رفتار شدهاند. بهگونهاي که پاسخگويان زن به ميزان 7/6 درصد (16 نفر) بيشتر از پاسخگويان مرد به ميزان 9/5 درصد (10 نفر) مرتکب اين رفتار شدهاند. هم چنين 7/12 درصد (52

8/47 درصد (196 نفر) در گروه سني23-21 ساله ميباشند. در گروه سني 23-21 ساله، 6/60 درصد (103 نفر) مرد و 8/38 درصد ( 93 نفر) زن مي‌باشند. کمترين پاسخگويان در گروه سني 29 ساله و بالاتر با نسبت 2/1 درصد(5 نفر)، قراردادند که از اين ميان 8/1 درصد (3 نفر) مرد و 8/0 درصد (2 نفر) از آنان زن ميباشند. ميانگين سني کل پاسخگويان 61/21 است. ميانگين سن دانشجويان پسر با 29/22 از ميانگين سن دانشجويان پسر 13/21 بيشتر است.
5-1-6- توزيع پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل به تفکيک جنست
جدول 5-6- توزيع فراواني و درصدي پاسخگويان برحسب وضعيت تاهل به تفکيک جنسيت
جنسيت
وضعيت تأهل
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
متأهل
13
6/7
50
8/20
63
4/15
مجرد
157
4/92
190
2/79
347
6/84
جمع کل
170
100
240
100
410
100
نتايج جدول 5-6 نشان ميدهد که تعداد پاسخ‌دهندگان مجرد بيشتر از پاسخگوياني متأهل است به‌گونه‌اي که 6/84 درصد (347 نفر) مجرد و 4/15 درصد (63) نفر در متأهل هستند. مقايسه بين دو جنس نشان ميدهد که نسبت مرداني که مجرد هستند با 4/92 درصد بيشتر از زنان با 2/79 درصد است. هم‌چنين نسبت دانشجويان زني که متأهل هستند با 8/20 درصد (50 نفر) بيشتر از دانشجويان مرد با 6/ 7 درصد (13 نفر) است.
5-1-7- توزيع پاسخگويان برحسب محل سکونت به تفکيک جنسيت
جدول 5-7- توزيع فراواني و درصدي پاسخگويان برحسب محل سکونت به تفکيک جنسيت
جنسيت
محل سکونت
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
خوابگاه
136
0/80
174
5/72
310
6/75
منزل اجارهاي
9
3/5
11
6/4
20
9/4
نزد خانواده
22
9/12
51
2/21
73
8/17
نزد اقوام
3
8/1
4
7/1
7
7/1
جمع کل
170
100
240
100
410
100
دادههاي انعکاس يافته در جدول 5-7 نشان ميدهد که بيشتر پاسخگويان با نسبت 6/75 درصد (310 نفر) ساکن خوابگاه ميباشند، به‌گونه‌اي که پاسخگويان ساکن خوابگاه 0/80 درصد (136 نفر) را مردان و 5/72 درصد (174 نفر) را زنان تشکيل مي‌دهند. کمترين پاسخگويان با نسبت 7/1 درصد (7 نفر)، کساني هستند که نزد اقوامشان زندگي مي‌کنند، که در اين ميان 8/1 درصد (3 نفر) مرد و 7/1 درصد (4 نفر) از آنان زن ميباشند.
5-1-8- توزيع پاسخگويان برحسب دانشکده به تفکيک جنسيت
جدول 5-8- توزيع فراواني و درصدي پاسخگويان برحسب دانشکده به تفکيک جنسيت
جنسيت
دانشکده
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ادبيات و علوم انساني
48
2/28
103
9/42
151
8/36
علوم پايه
28
5/16
63
2/26
91
2/22
فني و مهندسي
68
0/40
41
1/17
109
6/26
کشاورزي و منابع طبيعي
17
0/10
28
7/11
45
11
علوم و فنون دريايي
9
3/5
5
1/2
14
4/3
جمع کل
170
100
240
100
410
100
داده‌هاي انعکاس يافته در جدول 5-8 نشان مي‌دهد که بيشتر پاسخگويان با نسبت 8/36 درصد (151 نفر) از دانشکده ادبيات و علوم انساني ميباشند، به‌گونه‌اي که 9/42 درصد (103 نفر) از آنان زن و 2/28 درصد (48 نفر) مرد ميباشند. کمترين پاسخگويان با نسبت 7/1 درصد (7 نفر)، کساني هستند که در دانشکده علوم و فنون دريايي تحصيل ميکنند و 3/5 درصد (9 نفر) مرد و 1/2 درصد ( 5 نفر) از آنان زن ميباشند.
5-2- توصيف متغيرهاي اصلي تحقيق
5-2-1- توصيف ابعاد تقلب علمي (متغير وابسته)
5-2-1-1- توصيف گويههاي بعد تقلب امتحاني
جدول 5-9- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويه هاي بعد تقلب در امتحان
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويهها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
برايم پيش‌آمده که سؤالات امتحان را با نگاه کردن به برگهي امتحاني شخص ديگري پاسخ بدهم.
اصلاً
44
9/25
89
1/37
133
4/32
09/1
1
03/1

کم
69
6/40
88
7/36
157
3/38

گاهياوقات
38
4/22
49
4/20
87
2/21

زياد- خيليزياد
19
2/11
14
8/5
33
0/8

برايم پيش‌آمده که در حين برگزاري امتحان جواب سؤالات امتحان را از شخص ديگري پرسيده باشم.
اصلاً
48
2/28
82
7/31
130
7/31
15/1
1
05/1

کم
56
9/32
87
9/34
143
9/34

گاهي اوقات
44
9/25
52
4/23
96
4/23

زياد- خيليزياد
22
9/12
19
0/10
41
0/10

روي اعضاي بدن،روي يک ورقه، روي صندلي، و يا روي شيء ديگري را نوشته و دور از چشم مراقبين از آن استفاده کردهام.
اصلاً
91
5/25
153
7/63
244
5/59
73/0
00
08/1

کم
34
0/20
46
2/19
80
5/19

گاهي اوقات
27
9/15
26
8/10
53
9/12

زياد
18
6/10
15
2/6
33
0/8

عمداً در سر جلسه امتحان حاضر نشده و براي غيبت خود دليلي دروغي را ارائه دادهام؛ مثلاً اينکه مريض بودهام.
اصلاً
132
6/77
202
2/84
334
5/81
33/0
00/0
79/0

کم
20
8/11
18
5/7
38
3/9

گاهي اوقات
8
7/4
15
2/6
23
6/5

زياد- خيليزياد
10
9/5
5
0/2
15
6/3

برايم پيش آمده است که به جاي خودم شخص ديگري را سر جلسهامتحانيبفرستم.< br />اصلا
156
8/91
213
8/88
369
0/90
18/0
00/0
1/0

کم
6
5/3
10
2/4
16
9/3

گاهياوقات
6
5/3
13
4/5
19
6/4

زياد- خيليزياد
2
2/1
4
6/1
6
4/1

با هماهنگي قبلي با شخص ديگري، سر جلسه امتحان جواب سوالات را ازطريق ايماء و اشاره به همديگر رساندهايم.
اصلا
63
1/37
124
7/51
187
6/45
95/0
1
11/1

کم
52
6/30
65
1/27
117
5/28

گاهياوقات
28
5/16
29
1/12
57
9/13

زياد- خيليزياد
27
9/15
22
1/9
49
0/12

پيش آمده است که در طول برگزاري امتحان برگههاي امتحاني مان را عوض کنيم.
اصلا
112
9/65
188
3/78
300
2/73
44/0
0/0
86/0

کم
36
2/21
26
8/10
62
1/15

گاهياوقات
15
8/8
16
7/6
31
6/7

زياد- خيليزياد
4
4/2
10
2/4
17
1/4

برايم پيش آمده است که در حين برگزاري امتحان با استفاده از موبايل تقلب کنم
اصلا
117
8/68
187
9/77
304
1/74
42/0
0/0
80/0

کم
26
3/15
30
5/12
56
7/13

گاهياوقات
21
4/12
18
5/7
39
5/9

زياد- خيليزياد
4
6/3
5
0/2
11
7/2

دادههاي انعکاس يافته در جدول 5-9 نشان ميدهد که بيشترين ميزان تقلب علمي در بعد تقلب امتحاني مربوط به “پرسيدن جواب سوالات امتحان از شخص ديگري درحين برگزاري امتحان” ميباشد و 10 درصد ( 41 نفر) از پاسخگويان درسطح زياد و خيليزياد مرتکب اين رفتار شدهاند. همچنين 9/34 درصد اظهار داشتهاند که در سطح کم و 4/23 درصد گزارش دادهاند گاهياوقات اين رفتار را مرتکب شدهاند. ميانگين نمره245 اين گويه 15/1 ميباشد که بيشترين مقدار ميانگين را در ميان گويههاي بعد تقلب در امتحان به خود اختصاص دادهاست. پس از آن “پاسخ دادن به سوالات امتحان با نگاه کردن به برگهي امتحاني شخص ديگري” با ميانگين 09/1 بيشترين مقدار ميانگين را به خود اختصاص داده است. کمترين ميزان رفتارهاي متقلبانه علمي در بعد تقلب در امتحان مربوط به “فرستادن شخص ديگري به جاي خود در جلسه امتحاني” ميباشد؛ به گونهاي که 90 درصد ( 369 نفر) از پاسخگويان به گزينه “اصلا” پاسخ دادهاند و نمره ميانگين براي اين گويه 18/0 مي باشد.
پس از ترکيب گويههاي بعد تقلب در امتحان، نمره کلي اين بعد به دست آمد که با توجه به دامنه نظري(حداقل/حداکثر ممکن نمره) که بين 0 تا 10 مي باشد، در چهار سطح اصلا، کم، متوسط و زياد رتبهبندي شدهاست و در جدول 5-10 انعکاس يافته است.
جدول 5-10- توزيع نمرات بعد تقلب در امتحان
جنسيت
تقلب امتحاني
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
24
1/14
39
2/16
63
4/15
کم
109
1/64
166
2/69
275
1/67
متوسط
35
6/20
33
8/13
68
6/16
بالا
2
2/1
2
8/0
4
0/1
جمع کل
170
100
240
100
410
100
حداقل/حداکثر نمره ممکن
32-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده
28-0
ميانگين
30/5
با توجه به جدول 5-10 به ميزان 4/15درصد از دانشجويان اصلا مرتکب تقلب در امتحان نشدهاند، 1/67 درصد به ميزان کم و 6/17 درصد از آنان به ميزان متوسط و زيادي در امتحان تقلب کردهاند. مقايسه ميان دانشجويان مرد و زن نشان ميدهد که ميزان ارتکاب دانشجويان مرد به تقلب در امتحان بيشتر از زنان مي باشد به گونهاي که 8/21 درصد از دانشجويان به ميزان متوسط و زيادي در امتحان تقلب ميکنند و اين ميزان براي زنان 6/14 درصد ميباشد. حداقل نمره مشاهده شده براي تقلب امتحاني در حجم نمونه 410 نفر برابر با صفر و حداکثر نمرهي مشاهده شده برابر با 28 مي باشد. ميانگين نمره تقلب علمي در بين نمونه مورد بررسي برابر با 30/5 مي باشد.
5-2-1-2- توصيف گويه هاي بعد تقلب در تکاليف درسي
جدول 5-11- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي بعدتقلب در تکاليف درسي
گويهها
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
تکاليف درسي را که بايد حتما به صورت انفرادي انجام شود، به صورت جمعي انجام دادهام.
اصلا
44
9/25
64
7/26
108
3/26
41/1
1
17/1

کم
44
9/25
80
3/33
124
2/30

گاهياوقات
42
7/24
58
2/24
100
4/24

زياد
27
9/15
29
1/12
56
7/13

خيليزياد
13
6/7
9
8/3
22
4/5

برايم پيش آمده که تکاليف درسي نوشته شده توسط دانشجوي ديگري را براي خودم کپي کنم.
اصلا
43
3/25
68
3/28
111
1/27
40/1
1
19/1

کم
49
8/28
79
9/32
128
2/31

گاهياوقات
40
5/23
53
1/22
93
7/22

زياد
24
1/14
27
2/11
51
1/12

خيليزياد
14
2/8
13
4/5
27
6/6

برايم پيش آمده که تکاليف درسي، پروژه يا پاياننامهام را از کسي يا از موسسهاي خريداري کنم.
اصلا
118
4/69
174
5/72
292
2/71
50/0
0
91/0

کم
27
9/15
30
5/12
57
9/13

گاهياوقات
12
1/7
24
0/10
36
8/8

زياد
13
6/7
9
8/3
22
4/5

خيليزياد
0
0/0
3
2/1
3
7/0

پيش آمده براي انجام تکاليفي که حتما بايد به صورت گروهي انجام شود، همکاري نکرده و نمره آن را دريافت کنم.
اصلا
80
1/47
145
4/60
225
9/54
73/0
00/0
99/0

کم
50
4/29
59
6/24
109
6/26

گاهياوقات
26
3/15
21
8/8
47
5/11

زياد
9
3/5
10
2/4
19
6/4

خيليزياد
5
9/2
5
1/2
10
4/2

دادههاي جدول 5-11 نشان ميدهد که بيشترين ميزان رفتارهاي تقلب علمي در بعد تقلب در تکاليف درسي مربوط به “انجام تکاليف درسي به صورت جمعي؛ در حالي که بايد حتما به صورت انفرادي انجام شود” ميباشد و 1/19درصد ( 78 نفر) از پاسخگويان درسطح زياد و خيلي زياد مرتکب اين رفتار شدهاند، به گونهاي که پاسخگويان مرد به ميزان 5/23 درصد (40 نفر) بيشتر از پاسخگويان زن به ميزان 9/15 درصد (38 نفر) مرتکب اين رفتار شدهاند. همچنين 9/34 درصد اظهار داشتهاند در سطح کم و 4/23 درصد گاهياوقات اين رفتار را مرتکب شدهاند. ميانگين نمره اين گويه 15/1 ميباشد که بيشترين مقدار ميانگين را در ميان گويههاي بعد تقلب در تکاليف درسي به خود اختصاص دادهاست. پس از آن “کپي کردن تکاليف درسي نوشته شده توسط دانشجويان ديگر براي خود” با ميانگين 40/1 بيشترين مقدار ميانگين نمره را به خود اختصاص دادهاست. کمترين ميزان رفتارهاي متقلبانه علمي

بسیار واضح است که در چنین شرایطی نیازی به تقید به قیود دست وپاگیر ازدواج، برای ارضای میل تبّرج در زنان و ارضای غرایز جنسی در مردان نیست.
هنگامی که زنان بسیار آسان و ارزان در اختیار مردان قرار دارند، مسلماً آنان زحمت ازدواج و الزامات اخلاقی و حقوقی پس از آن را به خود نمی‌دهند و در ضمن خود را از تنوع موجود در حراج اجتماع محروم نمی‌سازند. شاید مردان و حتی زنان، تنها زمانی به فکر ازدواج بیافتند که نیاز درونی خویش را برای داشتن یک همراه و تکیه‌گاه درک نمایند و مسلماً این بسیار دیر است. بنابر این حجاب در مرحله نخست، ارزش ازدواج و تشکیل خانواده را بالا می‌برد. در مرحله ی بعد حجاب و عفت ورزی حریم خانواده را حفظ نموده، از فروپاشی آن جلو‌گیری می‌کند.
برخلاف سخنان کسانی مثل «راسل» که می‌گوید: «اگر برهنگی مد روز باشد، مردها از برهنگی زنان تحریک نمی‌شوند»، علم روان‌شناسی امروز به این نتیجه رسیده که جنبه ی روحی و روانی غریزه ی جنسی سیری‌ناپذیر نبوده، به خلاف جنبه ی جسمی آن هرگز اشباع نمی‌گردد.از همین روست که بازار آزاد زنان در مدل‌ها و الوان مختلف، مردان را روزبه روز از همسران خود دور نموده، به سوی هرزگی و بی‌بند‌باری می‌کشاند.
وجود زنان برهنه و بدپوش در‌ خیابان و معابر، بیماری «چشم‌چرانی» را در میان مردان دامن می‌زند. این بیماری روحی و روانی که مجال‌دادن به آن، چشم را از محدوده ی نگاه خارج کرده، دل را به دنبال صید می‌فرستد، طبق آمارهای ارائه شده توسط رسانه‌های آمریکا، سالانه، تنها در نیویورک چند هزار تصادف اتومبیل، تعداد زیادی طلاق و حتی قتل را به دنبال دارد.
واضح است که بی‌حجابی و بی‌قیدی در پوشش، به تغییر ذائقه ی جنسی مردان و در نتیجه فروپاشی خانواده منجر خواهد شد. پس از گسستگی بنیاد خانواده و رها شدن فرزندان طلاق در اجتماع، – بدون برخور‌داری از هر گونه تربیت و پشتوانه ی پرورش – مسلماً روزبه روز بر تعداد بزه کاران افزوده می‌گردد و این خود زمینه‌ساز شکل‌گیری خانواده‌های سست و بی‌بنیاد در آینده (توسط همین فرزندان طلاق) است و این دور فاسد همچنان ادامه می‌یابد.
فرزندان رها از خانواده با مشکلات فراوانی در جامعه مواجهند. بزه کاری خود یکی از عمده-مشکلات آنان است چون مسائلی از قبیل اضطراب و ترس همیشگی از به دام افتادن را به دنبال دارد. نداشتن پشتوانه ی اقتصادی و بی کاری و فقر ناشی از آن، این افراد را به اضطراب ناشی از دغدغه ی نان و مکانِ زندگی کشانده، در بسیاری از موارد اقدام به خود‌کشی و یا جنون و دیوانگی را به دنبال می‌آورد. البته مسلم است که این افراد از مشکلات جسمی فراوان ناشی از سوء تغذیه و نداشتن بهداشت هم رنج خواهند برد.
در آمریکا، به دلیل فراوانی آمار طلاق، این روزها مسأله ی مهمی گریبان‌گیر جامعه شده و آن مسأله ی «پدر‌خواندگی» است. زنان پس از طلاق و با داشتن فرزند (و یا همراه با فرزند نامشروع خود)، با مرد دیگری ازدواج می‌کنند. این مرد یا همان پدر‌خوانده، فرزند همسر خود را مورد آزار جسمی یا روحی و یا حتی جنسی قرار می‌دهد و لذا این بچه‌ها از خانه «فراری» می‌شوند به سوی جامعه ی بی‌رحم خارج از منزل سرازیر می‌‌گردند. نگه داری از این بچه‌ها، سالانه هزینه‌های سنگین و گزافی را بر خزانه ی آمریکا تحمیل می‌نماید.
ذکر یک نکته اساسی، ضروری به نظر می‌رسد، و آن هم دیالکتیک بین میل زنان به تبرج و ابراز این تمایل، با انجام مطلوب کارکردهای عاطفی و جنسی خانواده است. از آنجا که از سویی، میل به خودنمایی نسبت به جنس مخالف، به طور طبیعی در زنان وجود دارد؛ و از سوی دیگر، نظام تکوین و تشریع پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارند، خداوند به خوبی به این نیاز طبیعی توجه داشته و بر اساس سنت خود آن را سرکوب ننموده، بلکه در مجرای صحیح خود قرار داده‌ است؛ و آن مجرای طبیعی خانواده است.
اگر مردان، نیاز طبیعی همسران خود به دیده شدن را به درستی پاسخ ندهند، این نیاز به جامعه سرریز می‌گردد و متعاقبا اجتماع انسانی را به فساد اخلاقی خواهد کشاند. از سوی دیگر، اگر زنان در جامعه با تبرج ظاهر شوند، نیاز خود را در جامعه و در ارتباط با نامحرمان، و دیگر انگیزه و میل لازم برای برقراری رابطه عاطفی و جنسی با کیفیت را با همسر خود ندارند و بدین ترتیب، کارکرد جنسی خانواده را با آسیب جدی مواجه می‌سازند و حتی گاه آن را کاملا ویران می‌سازند. نیز، مردان، با مواجهه با زنان بدحجاب و متبرج، دست‌کم بخشی از تمایل و انگیزه جنسی خود را نسبت به همسرشان از دست می‌دهند و دیگر نمی‌توانند نیازهای جنسی و عاطفی او، از جمله نیاز به دیده‌شدن را رفع نمایند.
باید توجه داشت که میل زنان به زینت، که خداوند در قرآن کریم به آن اشاره داشته۸، به عنوان ابزاری برای خود‌نمایی و جلب توجه، وضعیتی مشابه آن چه در مورد تبرج گفته‌شد، می‌یابد.تمایل زنان به زینت، در جهت انجام مطلوب تمکین، و در واقع برای حفظ زندگی خانوادگی، از طریق تصاحب توجه و تمایلات قلبی همسر، به آنان اعطا شده، و در واقع تمایلی ضروری است. اما همان طور که گفته ‌شد این نیاز و تمایل، باید در مجرای صحیح خود پاسخ داده شود.
جالب است که ذکر این نکات، علاوه بر فایده‌ای که برای این بحث دارد، روشن می‌سازد که اسلام، آیینی نظام‌مند است و همه امور را درنظر داشته، گزاره‌های مختلف آن، در حوزه‌های گوناگون، مکمل یک دیگرند. در واقع، اسلام، با توجه به یک نکته و
غفلت از نکات دیگر، زمینه را برای تضییع حقوق انسا‌ن ها و نیز نقض اغراض خود فراهم نکرده‌است؛ مثلا، اگر خداوند میل به تبرج را به زنان اعطا نموده بود، ولی مجرایی برای رفع آن پیش‌بینی ننموده بود، آیا منع زنان از ابراز این تمایل نزد نامحرمان عادلانه بود؟ آیا اساسا در بیشتر موارد، این منع تشریعی نقض نمی گردید؟ پس، خداوند با در نظر داشتن همه ی امور زمینه‌ای برای بروز این اشکالات اساسی باقی نگذاشته است.
حجاب ، مانع ارسال پیام جنسی:
حجاب و عفت‌ورزی زنان موجب می‌شود که مردان تنها راه ارضای غرایز جنسی خود را «ازدواج» بدانند. مسلماً اگر همه ی مردان در سن ازدواج، به این امر مبادرت ورزند، روابط ناسالم جنسی و فساد به وجود نخواهد آمد.
حجاب اسلامی، به عنوان بخشی از منظومه ی عفت کارکردها و آثار فراوانی دارد که در این مجال قصد بر تبیین اهم آن هاست. پیش از ورود به این بحث، ذکر یک مقدمه، ضروری به نظر می‌رسد. اگر حجاب، و به تعبیر دقیق‌تر، پوشش اسلامی، با سایر عناصر نظام عفت همراه نشود، غرض از جعل آن متحقق نمی‌گردد.
اگر بناست که پوشش اسلامی، زنان را از حالت شئ جنسی و البته محرک بودن خارج سازد و مانع ارسال پیام‌های جنسی از سوی آنان به مردان نامحرم گردد، مسلماً لازم است در کنار ضوابط پوشش، به مسائل دیگری نیز توجه گردد. رفتار مبتنی بر حیا،۱ متانت و صلابت در گفتار، و توجه به محتوای کلام با نامحرم،۲ وقار در راه رفتن،۳ پرهیز از تبرج،۴ خودداری از اختلاط با نامحرم، و نیز غض بصر (کنترل نگاه به نامحرم)،۵ از جمله این مسائل و در واقع اجزاء دیگری از منظومه عفت‌اند.عنصر مهم دیگری که در این جا می‌توان به آن اشاره نمود، زهو است، که در کلام علی(ع)، به عنوان یکی از خصلت‌های مطلوب زنان معرفی شده است.
امیر‌المؤمنین(ع) می‌فرمایند: «خیار خصال النساء شرار خصال الرجال، الزهو، و الجبن و البخل».۶ شاید از ظاهر این روایت برداشت شود که رذائلی مثل تکبر یا ترس و یا بخل، برای زنان فضیلت محسوب می‌شوند، ولی با توجه به ادامه روایت و قرائنی از این دست، معنای این روایت به درستی مشخص می‌شود. حضرت علی(ع) در ادامه می‌فرمایند: هر گاه زن متکبر باشد [به کسی جز شوهرش] سر فرود نمی‌آورد؛ و هر گاه بخیل باشد مال خود و شوهرش را نگاه می‌دارد؛ و هر گاه ترسو باشد از آن چه به او روآورد [و موجب بدنامی و خشم شوهرش گردد] می‌ترسد و [دوری می‌گزیند].
شهید مطهری ذیل این حدیث می‌نویسند: «نمی‌‌گوید زن خوب است متکبر باشد، مطلقاً حتی با زنان دیگر؛ نه؛ زن با زنان دیگر نباید متکبر باشد. با محارم خودش چه‌ طور؟ با شوهرش، با پدرش، با بردارش، با عمویش، با دایی‌اش؛ بدیهی است که این‌ها نیز نباید متکبر باشد. انسان هم که دو جور خُلق نمی‌تواند داشته باشد. آدم یا متکبر است یا متکبر نیست. این حدیث می‌گوید: زن در مقابل مرد نامحرم رفتارش متکبّرانه باشد.
البته «زهو» که این جا آمده با کلمه‌ی «تکبر» کمی فرق دارد؛ یعنی رفتارش بزرگ‌منشانه باشد، آن تواضع‌ها و فروتنی‌هایی که مثلاً یک مرد در مقابل مرد دیگر، یک زن در مقابل زن دیگر، و یا یک زن در مقابل یک مرد محرم از خود نشان می‌دهد که قدم شما روی چشم؛ دل ما را روشن کردید، تشریف بیاورید و از این قبیل؛ برای زن شایسته نیست که در مقابل مرد نا محرم از خود نشان دهد این همه خودش را کوچک کند. زن در مقابل یک مرد نامحرم که قرار می‌گیرد باید خودش را بگیرد و لهذا می‌فرماید که اگر زن با یک مرد نامحرم این طور رفتار کند، آن نامحرم همیشه میان خودش و آن زن یک حریم و یک دور باش قائل می‌شود. پس این تکبر مربوط به رفتار شد نه مربوط به خُلق».
زهو به این معنا که شهید مطهری; توضیح می‌دهند؛ یعنی همان رفتار بزرگ‌منشانه؛ می‌تواند به عنوان الگویی کلان در رفتار و گفتار زنان در مواجهه با نامحرمان، مطرح شود که مصادیق گوناگونی می‌یابد. زهو را می‌توان سرسلسله ی اخلاق عفت‌محور دانست. همان‌طور که در بخش‌های قبلی هم گفته شد اگر زن بخواهد غرض شارع را از داشتن پوشش خاص در مواجهه با نامحرم، به جا آورد باید مجموعه‌ای از باید‌ها و نباید‌ها را در رفتار و گفتار و کردارش در نظر قرار دهد.
زنی که با پوشش مناسب در جامعه حاضر می‌شود، عفت‌مندانه رفتار می‌کند، حیا می‌ورزد، تبرج نمی‌کند، در مقابل نامحرم دیده فرو می‌نهد، با متانت قدم برمی‌دارد، رفتارش مبتنی بر بزرگ‌مَنشی است؛ و همان ‌طور که در ادامه می‌آید، صلابت‌مندانه با نامحرمان سخن می‌گوید؛ مسلماً می‌تواند حضوری فراجنسیتی و سالم در اجتماع داشته باشد. البته از نقش و سهم مردان در آفریدن جامعه‌ای امن و سالم برای حضور اجتماعی زنان، نمی‌توان چشم‌پوشی نمود.پس از ذکر این مقدمه، به تبیین فواید و آثار حجاب اسلامی، البته حجابی که همراه با سایر عناصر نظام عفت مراعات می‌گردد، می پردازیم.

ارزش و احترام زن:
مرد به طور قطع از نظر جسمانی بر زن تفوق دارد . از نظر مغز و فكر نيز تفوق مرد لااقل قابل بحث است . زن در اين دو جبهه در برابر مرد قدرت مقاومت ندارد ، ولی زن از طريق عاطفی و قلبی هميشه تفوق‏ خود را بر مرد ثابت كرده است . حريم نگه‏داشتن زن ميان خود و مرد يكی از وسائل مرموزی بوده است كه زن برای حفظ مقام و موقع خود در برابر مرد از آن استفاده كرده است .
اسلام زن را تشويق كرده است كه از اين وسيله استفاده كند . اسلام مخصوصا تأكيد كرده است كه زن هر اندازه متين‏تر و با وقارتر و عفيفتر حركت كند و خود
را در معرض نمايش برای مرد نگذارد بر احترامش افزوده می‏شود
بعدا در تفسير آيات سوره احزاب خواهيم ديد كه قرآن كريم پس از آنكه‏ توصيه می‏كند زنان خود را بپوشانند می‏فرمايد : ” « ذلك ادنی ان يعرفن فلا يؤذين »” . يعنی اين كار برای اينكه به عفاف شناخته شوند و معلوم شود خود را در اختيار مردان قرار نمی‏دهند
2-4-3- بررسی فرهنگ حجاب وعفاف در غرب
از روند گسترش حجاب در غرب به چه اندازه اطلاع داريد؟ آيا اسلام هراسي و قوانين محدود كننده حجاب در غرب، مانع از گسترش اين فرهنگ اسلامي در غرب شده است؟ در حجاب اسلامی چه چیزی نهفته است که دشمنان اسلام، آن را به عنوان دشمن درجه یک دمکراسی و مدرنیته در غرب مطرح می‌کنند؟ دلايل زنان تازه مسلمان شده در دفاع از حجاب چيست؟ براي روشن شدن سؤالات فوق با گزارش ويژه مشرق همراه شويد
2-4-4- زن محجبه در غرب
شايد معناي حجاب اينگونه كه در حال حاضر در عرف اطلاق مي‌شود، در قرون گذشته تمدن غرب جايي نداشته باشد، لكن پوشاندن بدن و به خصوص موي سر از بديهيات تاريخي غرب است؛ بسياري از زنان مسيحي در قرون گذشته، نه تنها در مراسم مذهبي اعم از

تولید کننده مستقیم:حفاظ های ساختمانی:حفاظ شاخ گوزنی و حفاظ سرنیزه رو دیواری با مناسب ترین قیمت و کیفیت

حفاظ شاخ گوزنی با ساختار فلزی که از میلگرد های تیز و فرم داده شده تشکیل شده است که کل سطح دیوار را با نمای زیبا همچون بوته خار پوشش میدهد و عبور از آن را غیر ممکن می نماید.

قابل اجرا بر روی انواع دیوار – نرده – حصار دراندازه های متفاوت و رنگ دلخواه شما میباشد.

     حفاظ دیوار

حفاظ شاخ گوزنی در اندازه های متفاوت

ارتفاع: 50
ارتفاع: 70
ارتفاع: 90
ارتفاع:1متر
ارتفاع:1/20
ارتفاع:1/50
تراکم معمولی و تراکم بالا
با مناسب ترین قیمت و کیفیت
09194915895

حفاظ شاخ گوزنی

حفاظ شاخ گوزنی یکی از بهترین و جدیدترین انواع حفاظ دیوار است شکل ظاهری این حفاظ شما را به یاد شاخ های گوزن می اندازد شاخ های گوزن مهم ترین وسیله دفاعی این حیوان هستند سرشاخه های حفاظ شاخ گوزنی بسیار تیز است به همین دلیل است که عبور از این حفاظ کاری محال است.
جنس حفاظ شاخ گوزنی از میلگرد است. برای رنگ آمیزی حفاظ شاخ گوزنی از رنگ روغنی استفاده می شود .

حفاظ رودیواری و حفاظ ساختمان

این حفاظ برای تمام دیوارها با عرضهای مختلف مناسب است. به همین دلیل می توان از این حفاظ برای برقراری امنیت در بالکن و

حیاط های کوچک آپارتمانی استفاده کرد می توان در اطراف باغهای شخصی و ویلاها حفاظ شاخ گوزنی نصب کرد .

حفاظ دیوار

زیبا است و زیبایی ظاهری ساختمان را حفظ می کند .

بسیار ایمن است و به افراد اجازه عبور نمی دهد .

برای دیوارهای کوتاه بسیار مناسب است .

در تمام مکانها می توان از حفاظ دیوار استفاده کرد .

حفاظ دیوار به عنوان نرده هم کاربرد دارد .

احتمال سرقت از حفاظ شاخ گوزنی بسیار پایین است .

کیفیت و دوام حفاظ شاخ گوزنی بسیار بالا است .

حفاظ دیوار

حفاظ سرنیزه رو دیواری (آبشاری)

تولید این نوع نرده (حفاظ سرنیزه) و حفاظ‌‌‌ ها رودیواری ایجاد تنوع، ایمنی بالا و کیفیت بیشتر با طرح‌های به روز با توجه به نیاز صنعت ساختمان است.

محصولات تولیدی از مواد اولیه مناسب تهیه شده است.

حفاظ سرنیزه

این محصولات دارای ایمنی منحصر به فرد می باشد که عبور از آن پس از نصب بر روی دیوار تقریبا غیرممکن است

این محصول قابلیت کاربرد در فرودگاه‌ها، مجتمع‌های ساختمانی و اداری،مدارس، هتل‌ها، ویلاها و منازل شخصی را دارد.

برای مشاهده نمونه تصاویر بیشتر و یا ارتباط مستقیم با تولید کننده مستقیم:

حفاظ های ساختمانی به سایت و تلفن همراه مراجعه نمایید:

سایت:

 https://hefazeiran.ir
تلفن همراه: 09194915895

راهنمای جامع و کامل چاپ کتاب کاغذی دیجیتال و صوتی را از طریق این لینک کسب کنید

محاسبه آنلاین هزینه چاپ کتاب|چاپ کتاب ارزان|چاپ کتاب با تیراژکم|هزینه چاپ کتاب در ایران|چاپ کتاب با تیراژکم|خدمات چاپ کتاب|چاپ کتاب ارزان|چاپ کتاب شما|چاپ کتاب رایگان|هزینه چاپ کتاب| در انتشارات نوآوران سینا و موسسه فرهنگی و هنری هنر مهر ایده انجام میگردد.

خدمات چاپ و نشر کتاب در انتشارات نوآوران سینا انجام میگیرد

●خدمات چاپ و نشر کتاب نشر مکتوب یا کاغذی

● مشاوره، تهیه، ترجمه، نشر و فروش کتاب های مکتوب و الکترونیک

من یک کتاب نوشتم حالا باید چکار کنم

من برای محصولات کتاب صوتی دیجیتال نیاز به مجوز  اشاد دارم

من میخوام بسته آموزشی تولید کنم

من میخوام یه کارگاه آموزشی برگزار کنم؟

من میخوام یه سمینار برگزار کنم

من می خوام نسخه صوتی کتابم رو تولید کنم

چاپ کتاب با تیراژ پایین

مراحل چاپ کتاب با شمار پایین

خدمات پیش از چاپ کتاب

راهنمای انتخاب ناشر

ویژگیهای ناشر خوب

چگونه ناشر انتخاب کنیم

محاسبه هزینه چاپ کتاب

هزینه چاپ کتاب

مراحل اداری چاپ کتاب

انواع قرارداد چاپ کتاب

غلط گیری و نمونه خوانی

ویراستاری متن

صفحه آرایی و طراحی جلد

هزینه چاپ و نشر کتاب

چاپ کتاب برای مصاحبه دکتری

مراحل چاپ کتاب

محاسبه هزینه چاپ کتاب

خدمات پیش از چاپ کتاب

مراحل چاپ کتاب با تیراژ پایین

تبدیل پایان نامه به کتاب

  دستورالعمل تبدیل پایان نامه به کتابمراحل تبدیل پایان نامه به کتاب    تبدیل قالب پایان نامه به کتاب 
نکات مهم در تبدیل پایان نامه به کتاب۱۰ نکته کلیدی در تبدیل پایان نامه به کتابچگونه پایان نامه   را تبدیل به کتاب کنیدهزینه زیرنویس و دوبله

راجب چاپ و نشر هر سئوالی دارید از من بپرسید

هزینه مجوز نشر دیجیتال

درباره نشر دیجیتال بیشتر بدانید

نحوه تماس با مرکز نشر دیجیتال

هزینه ترجمه و تالیف کتاب 

پروانه انتشار نرم افزار

ثبت نرم افزار

تهیه و تولید محتوا

مجوز محصولات صوتی و تصویری

ویراستاری کتاب

خدمات محصولات آموزشی

تقویت رزومه

مزایای چاپ کتاب

ترجمه صوتی و تصویری

دوبله و زیر نویس فیلم و سریال

چگونه نویسنده ای خلاق باشیم

چگونه کتاب بنویسیم

کارگاه کتاب نویسی حرفه ای

چرا نویسندگی مهارتی ضروری است؟

کارگاه آموزش رایگان کتاب نویسی

۱۲قدم برای نوشتن کتاب تخصصی

قبل از ثبت نام رایگان در دوره کتاب نویسی حرفه‌ای، این فیلم را ببینید

شما به دوره کتاب نویسی حرفه ای خوش آمدید

درس اول کتاب نویسی حرفه ای

درس دوم کتاب نویسی حرفه ای 

درس سوم کتاب نویسی حرفه ای 

درس چهارم کتاب نویسی حرفه ای

درس پنجم کتاب نویسی حرفه ای 

درس ششم کتاب نویسی حرفه ای

درس هفتم دوره کتاب نویسی حرفه ای 

درس هشتم دوره کتاب نویسی حرفه ای 

درس نهم کتاب نویسی حرفه ای

تولید و نشر کتاب صوتی

طراحی جلد کتاب

صندلی داغ

چرا کتاب بنویسیم

چگونه کتاب بنویسیم

چاپ کتاب در خارج از کشور

شرایط چاپ کتاب در امریکا

چاپ کتاب 

کتاب میکروپیگمنتیشن

کتاب پرفروش را چطوری پیدا کنیم

چرا نویسندگی ضروری است

چاپ کتاب کودک

دانلود صبح جادویی

صبح جادویی و دکتر روستا

صبح جادویی نوآوران سینا

صبح جادویی هال الرود

رابرت کیوساکی و صبح جادویی

خرید و ارسال کتاب به همه جا

کارگاه آموزش کتاب نویسی

مراحل چاپ کتاب شرایط چاپ کتاب هزینه چاپ کتاب چاپ کتاب در تیراژ پایین چاپ دیجیتال کتاب

۱۵کاری که افراد فقیر انجام میدهند و افراد ثروتمند اونا رو انجام نمی دهند

استیو جابز کارآفرین اپل آی پد مکینتاش آیفون

عادت های عجیب اندیشمندان مبتکر

بیایید کودکان را کارآفرین بار بیاوریم

ما را در شبکه اجتماعی انیستاگرام دنبال کنید

ما را در شبکه اجتماعی تلگرام دنبال کنید

توجه مهم تمام مراحل فوق  مثل تخصیص شابک ثبت کتابخانه ملی فیپا مجوز ارشاد و اعلام وصول توسط انتشارات نوآوران سینا انجام میشود  در صورت نیاز به مشاوره با شماره ۰۹۳۰۵۸۰۲۳۴۲ -۰۲۱۶۶۹۲۸۰۲۶تماس بگیرید

برای شرکت در مراسم ترحیم ضروری است آداب و رسومی را رعایت کنیم. از جمله رسوماتی که در مراسمات ترحیم مشاهده می شود، ارسال تاج گل مخصوص مراسم ختم جهت همدردی با خانواده متوفی است . اگر به دلایل مختلف شرایط شرکت در مراسم را نداشتیم، کافی است تاج گل ترحیم و یا تاج گل تسلیت، تهیه و به محل مراسم ارسال نماییم. علاوه بر همدردی تاج گل می تواند باعث باشکوه تر برگزار شدن مراسم گردد.
برای سفارش تاج گل نیازی نیست حتما زمان و هزینه زیادی صرف کنیم و به صورت حضوری برای خرید تاج گل ترحیم ارزان تمام گل‌فروشی های شهر را زیر و رو کنیم، بلکه می توانیم با ثبت سفارش در گل فروشی اینترنتی تا 50% ارزان تر از گل فروشی های سطح شهر؛ به صورت غیر حضوری خرید تاج گل ارزان، بسیار زیبا و آبرمند داشته باشیم .
انواع خدمات گل آرایی تاج گل ارزان تاج گل ترحیم تاج گل تسلیت با قیمت خرید 50% ارزان تر، بدون اتلاف وقت در گل فروشی آنلاین با بهترین و زیباترین گل های طبیعی که بصورت روزانه و با کیفیت عالی خریداری و در بازار گل محلاتی آماده شده است، به موقع و رایگان ارسال خواهد شد. فقط کافی است قبل از خرید آنلاین تاج گل، از ساعت و روز برگزاری مراسم ترحیم اطلاع کسب نموده و در زمان ثبت سفارش اعلام فرمایید؛ بدون نیاز به حضور شما تاج گل با احترام تمام در زمان تعیین شده به مسئول هماهنگ کننده مراسم تحویل میگردد.

تاج گل تقدیم بهترین آرزوهاست، بهترین را انتخاب کنیم .

در دوره آموزش طلاسازی هنرجوها با اصول و تکنیک های ساخت طلا و جواهر آشنا می شوند. آموزش طلاسازی از جمله تخصص هایی است که شخص می تواند به سرعت به درآمد برسد. همچنین کارگاه ما نسبت به هنرجوهای عزیز مسئول بوده و بعد از دوره آموزشی هم به ایشان برای رشد و ورود به بازار کار کمک خواهد کرد.

آموزش طلاسازی سر فصل ها و آیتم های مختلفی دارد.
دوره های آموزش طلاسازی

دوره آموزش طلاسازی | مقدماتی و متوسط | 12 آیتم آموزشی

دوره آموزش طلاسازی | پیشرفته | 14 آیتم آموزشی

دوره آموزش جواهرسازی مهره ای

دوره آموزش جواهرسازی

دوره آموزش آبکاری طلا و جواهر

دوره آموزش ایده پردازی و خلاقیت در جواهرات 4 جلسه

آموزش طلاسازی

جواهرسازی در منزل

جواهرسازی در منزل می تواند شغل اصلی ما باشد. هنرجوها می توانند بعد از اتمام دوره آموزشی جواهرسازی، که مهارت کافی را در زمینه ساخت به دست آوردند می توانند شروع به کار کنند. محیط کاری می تواند یک اتاق کوچک حتی در منزل خودهنرجو باشد. جواهرسازی در منزل وسایل ساده ای نیاز دارد. یک میز جواهرسازی، یک فندک طلاسازی و یک فرز طلاسازی و … می باشد.

برای ورود به سایت آموزش طلا سازی اینجا کلیک کنید